Битови клиенти

Предимства за цялото семейство!

Природният газ има следните предимства:

 • Икономичност при отопление – спестявате големи суми спрямо останалите топлоносители при гарантиран комфорт;
 • Икономичност при готвене – бързо нагряване, съответно с малки разходи;
 • Икономичност при подгряване на битова вода – гарантира се високо качество и количество при конкурентни цени;
 • Качество на горивото – природният газ е с гарантирано качество, което не може да се манипулира;
 • Гарантираност на доставките – съществува пълна гаранция за надеждност в следващите 80-100 години;
 • Справедлива цена – ценообразуването се контролира от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране;
 • Контрол от страна на клиента на количеството газ, което консумира: клиентът има достъп до разходомера по всяко време и може да контролира своя разход;
 • Възможност за пълна автоматизация на процесите на топлопроизводство по желание на клиента;
 • Комфорт, гарантиращ топлина и уют в дома.

Предимства за обществото:

 • намаляват се емисиите на вредни газове в атмосферата: въглероден окис, азотни окиси, серни окиси;
 • намалява се въглеродният двуокис, спомагащ за глобалното затопляне;
 • намаляват се вредният прах и примеси в продуктите на изгаряне.
ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Програми по енергийна ефективност

„Ситигаз България” EАД притежава програми за инвестиране в битова газификация с цел подобрение на енергийната ефективност при крайния клиент. Разработени са различни видове лизингови схеми чрез различни банки за финансиране на газификацията на клиента. Моля, обърнете се към местен офис или представителство за повече подробности.

Консултации за намаляване на стойността на използвания газ.
Ние разполагаме със специалисти, които в определен момент могат да консултират Вашата газификация с оптимални разходи. За извършване на реализацията на газификацията ще предложат най-добрите фирми специалисти за реализация на Вашия проект.

Препоръки за иконимия на енергия във Вашето домакинство.

На следващата графика са приведени общи примери, изпълнението на които води до икономии на енергия.

– Изолация на сградата, подмяна на дограмата с термоизолираща. Тази мярка може да доведе до намаляване на консумацията на природен газ с около 20-25%.
 Въвеждане на високоефективни газови уреди: котли, кондензационни котли, калорифери и др.
Използването на високоефективна газова техника, съчетано с най-съвременни принципи на регулиране, Ви гарантират пълно използване на енергията на природния газ.
– Регулярно получаване на сервизно обслужване и оптимално настройване на газовите уреди гарантират технически надеждна и икономична работа. Следва да се провери най-малко един път годишно, като се използва лицензирана за тази услуга фирма.

Освен тези генерални препоръки Ви съветваме във Вашето ежедневие да спазвате и следните:

– При проветряване следва да го направите за кратко време и интензивно, като преди това намалите температурата на греещите стаята уреди (радиатори, калорифери и др.)
 Поддържайте оптимална температура в стаите, като намалявате, когато Ви няма в тях (или използвайте автоматични регулатори), както и поддържайте по-ниски температури през нощта. Имайте предвид, че следва да контролирате температурите в стаята и че по-високата температура с 1º в нея води до 5-6% увеличаване на разходите за топлина.
Използването на пердета, щори и др. в стаи, които не са на директно нагряване от слънцето, води до икономии от 3-4%.
– За избягване образуването на влага по стените оставяйте мин 5 см разстояние от мебелите до тях.
– Използвайте водоспестяващи душове за топла вода за интензивно, но кратко къпане. Ваните водят до изразходване на вода.
– Оставяйте свободни радиаторите, без да ги покривате, с цел да осигурите оптимални условия за тяхното използване.