ЕКОЛОГИЯ

Ролята, която природният газ може да играе в бъдещето на глобалната енергия, е неразривно свързан с неговата способност да помогне за справяне с екологичните проблеми. При опасенията, свързани с качеството на въздуха и изменението на климата, природният газ предлага много потенциални ползи, ако измести по-замърсяващите горива. Това е особено вярно, като се имат в предвид ограниченията за това, колко бързо могат да се увеличат възможностите за възобновяема енергия, и че в някои части на енергийната система е по-трудно да се намерят рентабилни нулеви въглеродни опции. Гъвкавостта, която природният газ довежда до енергийната система, също може да го направи подходящ за възхода на променливи възобновяеми източници като вятърна и слънчева фотоволтаична енергии.

Газът има предимство по отношение на горивните емисии

Емисиите от изгаряне на природен газ са добре известни и показват ясни предимства за природния газ по отношение на други изкопаеми горива. Емисиите на CO2 (за единица произведена енергия) от газ са с около 50% по-ниски от въглищата и с около 30% по-ниски от петрола. Надмощието на природния газ над други горива се засилва, когато се разглеждат емисиите на основните замърсители на въздуха, включително фини прахови частици (PM2,5), серни оксиди [главно серен диоксид (SO2)] и азотни оксиди (NOX). Тези три замърсителя са отговорни за най-разпространеното въздействие на замърсяването на въздуха.

Изгарянето на газ генерира значително по-ниски нива на азотни оксиди (NOX), като около 10% от световните емисии на NOX идват от използването на природен газ. Въпреки това той практически не произвежда емисии на SO2 и произвежда незначителни нива на ФПЧ2,5. Използването на въглища доминира глобалните емисии на SO2, петролните продукти, използвани за транспорт, са доминиращ източник на NOX, докато изгарянето на дървесина и други традиционни твърди горива са отговорни за повече от половината от сегашните емисии на PM2,5.

Има много малък спор относно емисиите, свързани с изгарянето на природен газ. Съществува обаче много по-малък консенсус относно нивото на преките емисии на метан, които могат да възникнат – било то случайно или чрез проектиране – по пътя от производството на нефт или газ до крайния потребител. Това е критичен въпрос за дългосрочната перспектива за природен газ: метанът е мощен парников газ и несигурността относно нивото на емисиите на метан в атмосферата повдига въпроси за степента на ползите от климата, които газът може да донесе.

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Програми по енергийна ефективност

„Ситигаз България” EАД притежава програми за инвестиране в битова газификация с цел подобрение на енергийната ефективност при крайния клиент. Разработени са различни видове лизингови схеми чрез различни банки за финансиране на газификацията на клиента. Моля, обърнете се към местен офис или представителство за повече подробности.

Консултации за намаляване на стойността на използвания газ.
Ние разполагаме със специалисти, които в определен момент могат да консултират Вашата газификация с оптимални разходи. За извършване на реализацията на газификацията ще предложат най-добрите фирми специалисти за реализация на Вашия проект.

Препоръки за иконимия на енергия във Вашето домакинство.

На следващата графика са приведени общи примери, изпълнението на които води до икономии на енергия.

– Изолация на сградата, подмяна на дограмата с термоизолираща. Тази мярка може да доведе до намаляване на консумацията на природен газ с около 20-25%.
 Въвеждане на високоефективни газови уреди: котли, кондензационни котли, калорифери и др.
Използването на високоефективна газова техника, съчетано с най-съвременни принципи на регулиране, Ви гарантират пълно използване на енергията на природния газ.
– Регулярно получаване на сервизно обслужване и оптимално настройване на газовите уреди гарантират технически надеждна и икономична работа. Следва да се провери най-малко един път годишно, като се използва лицензирана за тази услуга фирма.

Освен тези генерални препоръки Ви съветваме във Вашето ежедневие да спазвате и следните:

– При проветряване следва да го направите за кратко време и интензивно, като преди това намалите температурата на греещите стаята уреди (радиатори, калорифери и др.)
 Поддържайте оптимална температура в стаите, като намалявате, когато Ви няма в тях (или използвайте автоматични регулатори), както и поддържайте по-ниски температури през нощта. Имайте предвид, че следва да контролирате температурите в стаята и че по-високата температура с 1º в нея води до 5-6% увеличаване на разходите за топлина.
Използването на пердета, щори и др. в стаи, които не са на директно нагряване от слънцето, води до икономии от 3-4%.
– За избягване образуването на влага по стените оставяйте мин 5 см разстояние от мебелите до тях.
– Използвайте водоспестяващи душове за топла вода за интензивно, но кратко къпане. Ваните водят до изразходване на вода.
– Оставяйте свободни радиаторите, без да ги покривате, с цел да осигурите оптимални условия за тяхното използване.