ИНСТРУКЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
НА ГАЗОВИ УРЕДИ С ПРИРОДЕН ГАЗ
ОТ БИТОВИ КОНСУМАТОРИ

Общи положения:
Тази инструкция засяга лицата, които ползват природен газ за битови цели, а именно:

 • общински и други сгради
 • сгради, частна собственост

Всеки консуматор е отговорен за безопасната експлоатация на вътрешната газова инсталация. В случай, че собственикът /консуматорът/ е намерил лице, което да е отговорно за тази експлоатация, то това лице следва да е упълномощено писмено.

Газоснабдителното предприятие следва при пускането на газ да е уведомено за конкретния отговорник по безопасната експлоатация на обекта, за да му бъде проведен инструктаж и издаден документ, удостоверяващ, че е запазнат с нормите на безопасна експлоатация.

Задължения на консуматорите на природен газ за битови нужди
Общи задължения:
Отговорните лица трябва да са:

 1. Инструктирани от газовото дружество за безопасната експлоатация на газоснабдителната система, монтирана на тяхна собственост. За последното се издава документ
 2. Да изискват от техническия надзор проверка на оборудването, съгласно българските наредби, което се удостоверява с годишен стикер. Фирмата за надзор се избира от ползвателя на съоръжението.
 3. Да сключи договор за техническа поддръжка на газовите инсталации с оторизирана фирма
 4. Да осигури достъп на лица от газоснабдителното дружество за преглед и поддръжка на съоръжения след идентификация на служителите
 5. При преминаване на газопровод през поземлена собственост на потребители, следва да се контролират да не се извършват дейности, които могат да го повредят /зоната е 1 метър в ляво/в дясно от оста на газопровода/
 6. Да се съхранява пълната техническа документация, свързана с газовата инсталация
 7. Да се поддържа ел. инсталацията съгласно българските норми

Експлоатационните задължения:

 1. Газовата инсталация следва да се съхранява и експлоатира съгласно изискванията на техн. Документация и инструкциите за експлоатация.
 2. Основните принципи, които следва да спазва клиента са следните:

 • винаги да внимава за наличие на изтичане на природен газ в помещението на инсталацията. Газът има специфична миризма
 • да следи за плътността на димоходите и правилното отвеждане на димните газове
 • да следи за наличие на въздух за горене, който следва да се подава към горивните устройства
 • да следи при ниски температури за наличието на обледеняване в областта на димоходите и тръбите за засмукване на въздух.
 • Да контролира състоянието на газоразпределителната система
 • След влизане в газифицирано помещение преди включване на осветлинието и ел. уреди да се убеди за наличие на природен газ.

Действие при установяване спиране работата на котел на природен газ!:

 1. При проблем с функционалност, отказ или проблем с вътрешната отоплителна инсталация, клиента извършва следното:
 • Рестартира котела (3-5) пъти;
 • Проверява в инструкцията за работа на котела – грешката, която изписва след което:
 • Ако грешката е липса на налягане на водната инсталация (трябва да е в рамките на 1-1,5 bar), допълва инсталацията;
 • Ако грешката е липса на газ се проверява състоянието на електромагнитният вентил (ако е с ръчно възстановяване – да се възстанови ръчно);
 • Рестартира котела (3-5) пъти
 1. На котела на видно трябва да има стикер с телефон на фирмата извършила вътрешна газификация.
 2. След неуспех за възстановяване работата на котела клиента се обажда на фирмата за вътрешна газификация.

 

 „Ситигаз България“ ЕАД следва да се търси на авариен телефон само в следните случаи:

 • Когато има мирис на природен газ!
 • Когато има пожар, дим или изтичане на природен газ!
 • Когато има друга застрашаваща живота на хората ситуации свързани с изтичане на природен газ!

Аварийна ситуация:
Основна аварийна ситуация е наличието на природен газ в помещението. То се определя по два начина:

 • чрез усещене на остър мирис в помещението
 • чрез задействане на на предупредителната система, която указва със звуков и светлинен сигнал наличието на изтичане на газ

В този случай се вземат следните мерки:
– затваря се входящия кран на природен газ на входа на помещението
– отваря се прозорец, принадлежащ към помещението към открит въздух

 • не се извършват следните дейности: палене на огън, включване и изключване на ел. уреди и осветление, звънене на звънец и други дейности, които могат да предизвикат искра.
 • извеждат се хората от обекта
 • уведомява се незабавно газовото дружество и сервизната фирма за аварийното състояние. Аналагично се процедира и в случай на пожар. В този случай сработва и автоматичната вентилация от противопожарен тип.

Аварийни ситуации на други места:
Това засяга общи помещения, помещения, които не са собственост на клиента, дворове, улици и други градски части, в които е забелязано изтичане на газ или нередности в състоянието на газовите инсталации /изтичане, пожар и др./. В този случай се:

 • съобщава веднага за ситуацията на газоснобдителното дружество
 • предупреждават се хората, които са в непосредствена близост и се отстраняват.
 • изчаква се пристигането на аварийната група и по възможност се организира проветряване на помещението

Експлоатационна принципна оперативност на газови уреди и съоръжения
Настоящата глава има за цел да изложи принципите на експлоатация на съоръженията. За подробни указания клиентът следва да се запознае с инструкциите за експлоатация на съмите уреди.

Вход на природен газ в обекта
Природният газ влиза в обекта през газопровод, на който са монтирани основен спирателен кран, противопожарен вентил, манометър, отсекателен вентил след което той постъпва към всеки газов уред, пред който има монтиран кран сферичен.
Основният спирателен кран е този, който се затваря в случай на загазяване или пожар и спира притока на газ към помещението. Той се затваря бързо, но отварянето му за подаване на газ следва да е плавно, без тласъци. Този кран се затваря и в сучай, че газовата инсталация не работи или следва да се извърщат ремонтни дейности по нея. Пре всеки уред има също спирателен кран, който се затваря когато уредът не работи продължително време или се намира в състояние на ремонт.
Противопожарният вентил е автоматичен и затваря, когато в помещението има пожар от високата температурата в помещението.
По манометъра клиентът следи за наличието на газ. Налягането е обикновено между 20-25 mbar. Когато налягането е 0, значи липсва природен газ и клиентът следва да извърши следното:

 • да се обади в газоснобдителното дружество, ако няма монтиран ел. магнетен спирателен вентил на входа
 • да отвори автоматичния ел. магнетен вентил и ако пак не се появи природен газ по манометъра (20 mbar) да се обади на газоснабдителното дружество.

В случай на затваряне на основния кран, манометърът показва налягане нула.
Отсекателният вентил не е задължителен /опция/ и служи за автомотично спиране подаването на газ от предупредителната система, в случай на загазяване. Той прекратява притока на газ и в случай на спиране на ел. захранването. В този случай след отстраняване на аварията /загазяване или спиране на тока клиентът следва да отвори този вентил. При неполучаване на газ /недостигане на налягане по манометъра/ клиентът следва да сигнализира газоснобдителното дружество.

Предупредителна система:
Може да прекратява спирането на газ към помещението чрез ел. магнетен вентил или само да предупреждава звуково и чрез сигнализация за наличието на природен газ.

Устройства за потребление на природен газ

Котли на природен газ
Съществува голямо разнообразие от котли на природен газ. Основното, което се контролира при тях е :

 • наличие на гориво
 • наличие на въздух за горене
 • наличие на ел. захранване
 • отвеждане на димните газове

Котлите са автоматични със специален документ за оценка на съответствието по българските норми. Съществуват следните принципни органи за управление:

 • главен бутон-с който котелът се включва и изключва за работа
 • потенциометър №1 за избиране на температура на водата за отопление от 30-80 чрез който клиентът избира температурата в помещението.
 • потенциометър №2 за избиране на температурата на водата за санитарни нужди, чрез които клиентът избира нейната температура.
 • бутон за деблокиране на термостата-натиска се ако температурата в котела е превишила зададената и аварийният термостат е изключил котела.
 • бутон за деблокиране на авария в горивен процес- стартирането му става пре неработа на котела, обикновено след петия път незапалване се извиква сервизна служба.
 • манометър- който показва налягането на водата в отоплителната система, обикновено се поддържа около 0,8 до 1,5 bar в зависимост от котела. Когато налягането е паднало следва инсталацията да се допълни с вода.
 • термометър-който показва температурата на водата за отопление. Показанията на този термометър се регулират с потенциометър №1.

Бойлери
Конструкцията на бойлерите е аналогична. В този случай с един потенциометър се регулира температурата на водата и бутона за деблокиране.
Определящи обаче за експлоатацията на газовите уреди са техните инструкции за експлоатация.
Печки/котлони: Използвайте за запалване или автоматичните системи за запалване лил специални пиезозапалки. Никога не оставяйте без надзор природния газ

Газови конвектори /радиатори/
Не следва да се покриват конвекторите с пердета и други неща за да се избегне опасността от пожари. Съществуват конвектори, които при спиране на ел. захранването не спират работа /с механичен контрол на пламъка/.

Забележка: Настоящите предписания са принципни. Клиентът следва да се ръководи от конкретните инструкции за експлоатации на уредите.

Характеристики на природния газ

 1. Природният газ за разлика от пропон-бутана е по-лек от въздуха. В случай на изтичане той се издига и трябва да се търси в най-високите точки на помещението.
 2. Природният газ е без мирис, на газиразпределителното дружество изкуствено го омирисява с остра спецефична миризма, за да може човек да го усети, когато изтече.
 3. Природният газ в определена концентрация с въздух може да предизвика взривна смес. Предупредителните системи реагират при достигане на 10-20% от взривната концентрация.

Абсолютно забранени дейности от страна на абонатите без да са уведомили предварително газорозпределителното дружество.

 • изменение на конструкцията на газоснобдителната инсталация
 • ремонт и изменение на строителната част на помещението, в което се намират газови съоръжения
 • подмяна на оборудване
 • възпрепятстване достъпа на въздух за горене и отвеждането на природен газ
 • изключване на защитни съоръжения, осигуряващи безаварийна работа
 • експлоатация на уреди в аварийна ситуация и уреди, които не отговарят на поспортните си данни или се намират в състояние на авария.
 • допускане до газовите уреди на необучени хора и деца
 • използване на уреди с открит огън /например котлони/ за отопляване на помещенията
 • спането и в помещение с монтирани газови уреди
 • механично въздействие върху газопроводи и съоръжения.