Енергиен Калкулатор

test
test
test
Цени Регион Тракия

Цена за присъединяване: 624.00 лв. с ДДС

Цена на природния газ: 143.92 лв./MWh с ДДС

В сила от: 01.10.2021 г.

Към горната цена за да стане крайна следва да се добавят:

цена за снабдяване с природен газ през газоразпределителната мрежа – 3.62 лв./клиент на месец с ДДС,

цени за достъп до капацитет и пренос на природен газ през газопреносните мрежи, собственост на „Булгартрансгаз” ЕАД в размер на – 4.6394 лв./MWh с ДДС

Цени Област Силистра

Цена за присъединяване: 624.00 лв. с ДДС

Цена на природния газ: 141.91 лв./MWh с ДДС

В сила от: 01.10.2021 г.

Към горната цена за да стане крайна следва да се добавят:

цена за снабдяване с природен газ през газоразпределителната мрежа – 3.62 лв./клиент на месец с ДДС,

цени за достъп до капацитет и пренос на природен газ през газопреносните мрежи, собственост на „Булгартрансгаз” ЕАД в размер на – 4.6394 лв./MWh с ДДС

Цени Община Габрово
Цена за присъединяване: 624.00 лв. с ДДС

Цена на природния газ: 1502.53 лв./1000м3 (142.16 лв./MWh с ДДС)

В сила от: 01.10.2021 г.

Към горната цена за да стане крайна следва да се добавят:

цени за достъп до капацитет и пренос на природен газ през газопреносните мрежи, собственост на „Булгартрансгаз” ЕАД в размер на – 4.6394 лв./MWh с ДДС

Цената на природния газ в регион Тракия се формира като сума от следните компоненти:

Цена на обществения доставчик „Булгаргаз“ ЕАД съобразно РЕШЕНИЕ - Ц36 от 01.10.2021г. на КЕВР – 94.54 лв./MWh.

Цена за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, съобразно РЕШЕНИЕ Ц – 7 от 14.03.2019г. на КЕВР – 23.68 лв./MWh.

Цена за снабдяване с природен газ през газоразпределителната мрежа, съобразно РЕШЕНИЕ Ц – 7 от 14.03.2019г. на КЕВР – 3.62 лв./клиент на месец с ДДС.

За територията на община Кърджали и община Велинград, поради захранването на газоразпределителната мрежа с компресиран природен газ, цената за снабдяване ще бъде 3.62 лв./клиент на месец с ДДС след присъединяването към газопреносната мрежа на страната. До присъединяването на общините Кърджали и Велинград, цената за снабдяване с СПГ е определена с РЕШЕНИЕ Ц – 7 от 14.03.2019г. съобразно разходите на „Ситигаз България“ ЕАД е определена съответно на:

Община Кърджали: 15.53 лв./MWh

Община Велинград: 21.15 лв./MWh

Цени за достъп и пренос през газопреносните мрежи собственост на „Булгартрансгаз“ ЕАД за газовата година 01.10.2020 г. – 30.09.2021 г. в съответствие с Решение №НПГ-1/02.10.2020г. на КЕВР, приети с Решение по т.1 от Протокол №482/02.10.2020г. на Управителния съвет на „Булгартрансгас“ ЕАД:

– цена за пренос в размер на 0.6963лв./MWh

– прогнозна цена за достъп* в размер на 3.1699 лв./MWh

*Цените за достъп се изчисляват на база на разходите за капацитет на „Булгартрансгаз” ЕАД след изтичане на месеца, като се прави и корекция спрямо прогнозните цени за предходния месец.

Цените представени като компоненти за регион Тракия са без ДДС.


Цената на природния газ в област Силистра се формира като сума от следните компоненти:

Цена на обществения доставчик „Булгаргаз“ ЕАД съобразно РЕШЕНИЕ - Ц36 от 01.10.2021г. на КЕВР – 94.54лв./MWh.

Цена за разпределение на природен газ през газоразпределителната мрежа, съобразно РЕШЕНИЕ №Ц – 2 от 07.01.2021г. на KЕВР – 23.72 лв./MWh.

Цена за снабдяване с природен газ през газоразпределителната мрежа, съобразно РЕШЕНИЕ №Ц – 2 от 07.01.2021г. на KЕВР – 3.62 лв./клиент на месец с ДДС.

Цени за достъп и пренос през газопреносните мрежи собственост на „Булгартрансгаз“ ЕАД за газовата година 01.10.2020 г. – 30.09.2021 г. в съответствие с Решение №НПГ-1/02.10.2020г. на КЕВР, приети с Решение по т.1 от Протокол №482/02.10.2020г. на Управителния съвет на „Булгартрансгас“ ЕАД:

– цена за пренос в размер на 0.6963лв./MWh

– прогнозна цена за достъп* в размер на 3.1699 лв./MWh

*Цените за достъп се изчисляват на база на разходите за капацитет на „Булгартрансгаз” ЕАД след изтичане на месеца, като се прави и корекция спрямо прогнозните цени за предходния месец.

Цените представени като компоненти за област Силистра са без ДДС.


Цената на природния газ в община Габрово се формира като сума от следните компоненти:

Цена на обществения доставчик „Булгаргаз“ ЕАД съобразно РЕШЕНИЕ - Ц36 от 01.10.2021г. на КЕВР – 999.19 лв./1000nm3(94.54лв./MWh ).

Цена за разпределение на природен газ през газоразпределителната мрежа, съобразно РЕШЕНИЕ №Ц – 43 от 30.12.2016 г. на КЕВР – 218.52 лв./1000nm3 (20.77 лв./MWh).

Цена за снабдяване с природен газ през газоразпределителната мрежа, съобразно РЕШЕНИЕ №Ц – 43 от 30.12.2016 г. на КЕВР – 4.66 лв./1000nm3 (0.44 лв./MWh).

Цени за достъп и пренос през газопреносните мрежи собственост на „Булгартрансгаз“ ЕАД за газовата година 01.10.2020 г. – 30.09.2021 г. в съответствие с Решение №НПГ-1/02.10.2020г. на КЕВР, приети с Решение по т.1 от Протокол №482/02.10.2020г. на Управителния съвет на „Булгартрансгас“ ЕАД:

– цена за пренос в размер на 7.36лв./1000nm3 (0.6963лв./MWh )

– прогнозна цена за достъп* в размер на 33.50лв./1000nm3 (3.1699 лв./MWh )

*Цените за достъп се изчисляват на база на разходите за капацитет на „Булгартрансгаз” ЕАД след изтичане на месеца, като се прави и корекция спрямо прогнозните цени за предходния месец.

Цените представени като компоненти за община Габрово са без ДДС.


 

Ценоразпис за допълнителни услуги
1. Такси за съгласуване 
в лева
a). Битови потребители на природен газ 
с ДДС 24,00
Битови потребители –  други комуникации
с ДДС 48,00
2. Такси по прекъсване/възстановяване на газоподаването лева без ДДС
 –  Битови потребители на природен газ
24,00
2а. Такса за посещение на техник в случай, че проблемът на потребителя не е от компетенциите на Ситигаз България ЕАД – 24лв. (с ДДС)
3. Такси за услуга смяна на партида на клиент лева без ДДС
дистанционно
с отчитане на място
 –  Битови потребители на природен газ с ДДС
14,76
43,56
4. Такса за услута по техническа проверка на средство за търговско измерване по искане на клиента, цена в лева без ДДС
 – Диафрагмени разходомери
35,00
 – Ротационни
220,00
 – Коректори
100,00