Енергиен Калкулатор

test
test
test
Цени Регион Тракия
Цена за присъединяване: 624.00 лв. с ДДС

Цена на природния газ: 52.87 лв./MWh с ДДС

В сила от: 01.08.2020 г.

Към горната цена за да стане крайна следва да се добавят:

цена за снабдяване с природен газ през газоразпределителната мрежа – 3.62 лв./клиент на месец с ДДС,

цени за достъп до капацитет и пренос на природен газ през газопреносните мрежи, собственост на „Булгартрансгаз” ЕАД в размер на – 4.3303 лв./MWh с ДДС

Цени Област Силистра
Цена за присъединяване: 336.00 лв. с ДДС

Цена на природния газ: 547.05 лв./1000м3 (51.80 лв./MWh с ДДС)

В сила от: 01.08.2020 г.

Към горната цена за да стане крайна следва да се добавят:

цени за достъп до капацитет и пренос на природен газ през газопреносните мрежи, собственост на „Булгартрансгаз” ЕАД в размер на – 4.3303 лв./MWh с ДДС

Цени Община Габрово
Цена за присъединяване: 336.00 лв. с ДДС

Цена на природния газ: 539.83 лв./1000м3 (51.12 лв./MWh с ДДС)

В сила от: 01.08.2020 г.

Към горната цена за да стане крайна следва да се добавят:

цени за достъп до капацитет и пренос на природен газ през газопреносните мрежи, собственост на „Булгартрансгаз” ЕАД в размер на – 4.3303 лв./MWh с ДДС

Цената на природния газ в регион Тракия се формира като сума от следните компоненти:

Цена на обществения доставчик „Булгаргаз“ ЕАД съобразно РЕШЕНИЕ - Ц33 от 01.08.2020г. на КЕВР – 18.67 лв./MWh.

Цена за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, съобразно РЕШЕНИЕ Ц – 7 от 14.03.2019г. на КЕВР – 25.39 лв./MWh.

Цена за снабдяване с природен газ през газоразпределителната мрежа, съобразно РЕШЕНИЕ Ц – 7 от 01.06.2020г. на КЕВР – 5.69 лв./клиент на месец. СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ ЕАД се възползва от правото си да продава на по ниски цени от утвърдените от КЕВР и цената за снабдяване с природен газ ще бъде – 3.02 лв./клиент на месец.

Цени за достъп до капацитет и пренос на природен газ през газопреносните мрежи, собственост на „Булгартрансгаз” ЕАД, съобразно Решение № НГП-1/01.08.2017 г. на КЕВР и протокол № 276/29.05.2018г. на Управителния съвет на „Булгартрансгаз“ ЕАД:

– цена за пренос в размер на 0.4905 лв./MWh

– прогнозна цена за достъп* в размер на 3.1181 лв./MWh

*Цените за достъп се изчисляват на база на разходите за капацитет на „Булгартрансгаз” ЕАД след изтичане на месеца, като се прави и корекция спрямо прогнозните цени за предходния месец.

Цените представени като компоненти за регион Тракия са без ДДС.


Цената на природния газ в област Силистра се формира като сума от следните компоненти:

Цена на обществения доставчик „Булгаргаз“ ЕАД съобразно РЕШЕНИЕ - Ц33 от 01.08.2020г. на КЕВР – 197.16лв./1000nm3 (18.67лв./MWh).

Цена за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, съобразно РЕШЕНИЕ №Ц – 2 от 29.02.2016г. на ДKЕВР – 222.45 лв./1000nm3 (21.10 лв./MWh).

Цена за снабдяване с природен газ през газоразпределителната мрежа, съобразно РЕШЕНИЕ №Ц – 2 от 29.02.2016г. на ДKЕВР – 36.47 лв./1000nm3 (3,46 лв./MWh).

Цени за достъп до капацитет и пренос на природен газ през газопреносните мрежи, собственост на „Булгартрансгаз” ЕАД, съобразно Решение № НГП-1/01.08.2017 г. на КЕВР и протокол № 276/29.05.2018г. на Управителния съвет на „Булгартрансгаз“ ЕАД:

– цена за пренос в размер на 5.18 лв./1000nm3 (0.4905 лв./MWh)

– прогнозна цена за достъп* в размер на 32.9271 лв./1000nm3 (3.1181 лв./MWh)

*Цените за достъп се изчисляват на база на разходите за капацитет на „Булгартрансгаз” ЕАД след изтичане на месеца, като се прави и корекция спрямо прогнозните цени за предходния месец.

Цените представени като компоненти за област Силистра са без ДДС.


Цената на природния газ в община Габрово се формира като сума от следните компоненти:

Цена на обществения доставчик „Булгаргаз“ ЕАД съобразно РЕШЕНИЕ - Ц33 от 01.08.2020г. на КЕВР – 197.16лв./1000nm3 (18.67лв./MWh).

Цена за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, съобразно РЕШЕНИЕ № Ц – 43 от 30.12.2016 г. на КЕВР – 241.43 лв./1000nm3 (22.90 лв./MWh).

Цена за снабдяване с природен газ през газоразпределителната мрежа, съобразно РЕШЕНИЕ №Ц – 43 от 30.12.2016 г. на КЕВР – 11.45 лв./1000nm3 (1.09 лв./MWh).

Цени за достъп до капацитет и пренос на природен газ през газопреносните мрежи, собственост на „Булгартрансгаз” ЕАД, съобразно Решение № НГП-1/01.08.2017 г. на КЕВР и протокол № 276/29.05.2018г. на Управителния съвет на „Булгартрансгаз“ ЕАД:

– цена за пренос в размер на 5.18 лв./1000nm3 (0.4905 лв./MWh)

– прогнозна цена за достъп* в размер на 32.9271 лв./1000nm3 (3.1181 лв./MWh)

*Цените за достъп се изчисляват на база на разходите за капацитет на „Булгартрансгаз” ЕАД след изтичане на месеца, като се прави и корекция спрямо прогнозните цени за предходния месец.

Цените представени като компоненти за община Габрово са без ДДС.


Ценоразпис за допълнителни услуги
1. Такси за съгласуване 
в лева
a). Битови потребители на природен газ 
с ДДС 24,00
Битови потребители –  други комуникации
с ДДС 48,00
2. Такси по прекъсване/възстановяване на газоподаването лева без ДДС
 –  Битови потребители на природен газ
24,00
2а. Такса за посещение на техник в случай, че проблемът на потребителя не е от компетенциите на Ситигаз България ЕАД – 24лв. (с ДДС)
3. Такси за услуга смяна на партида на клиент лева без ДДС
дистанционно
с отчитане на място
 –  Битови потребители на природен газ с ДДС
14,76
43,56
4. Такса за услута по техническа проверка на средство за търговско измерване по искане на клиента, цена в лева без ДДС
 – Диафрагмени разходомери
35,00
 – Ротационни
220,00
 – Коректори
100,00