Цени Регион Тракия
Цена за присъединяване: 624.00 лв. с ДДС

Цена на природния газ: 104.99 лв./MWh с ДДС

В сила от: 01.06.2024 г.

Към горната цена за да стане крайна следва да се добавят:


Цена за снабдяване с природен газ през газоразпределителната мрежа – 3.62 лв./клиент на месец с ДДС,


Цени за достъп до капацитет и пренос на природен газ през газопреносните мрежи, собственост на „Булгартрансгаз” ЕАД:

– цена за пренос в размер на 1.2233лв./MWh

– прогнозна цена за достъп* в размер на 5.3460 лв./MWh

*Цените за достъп се изчисляват на база на разходите за капацитет на „Булгартрансгаз” ЕАД след изтичане на месеца, като се прави и корекция спрямо прогнозните цени за предходния месец.

Цени Област Силистра
Цена за присъединяване: 624.00 лв. с ДДС

Цена на природния газ: 99.92 лв./MWh с ДДС

В сила от: 01.06.2024 г.

Към горната цена за да стане крайна следва да се добавят:


Цена за снабдяване с природен газ през газоразпределителната мрежа – 3.62 лв./клиент на месец с ДДС,


Цени за достъп до капацитет и пренос на природен газ през газопреносните мрежи, собственост на „Булгартрансгаз” ЕАД:

– цена за пренос в размер на 1.2233лв./MWh

– прогнозна цена за достъп* в размер на 5.3460 лв./MWh

*Цените за достъп се изчисляват на база на разходите за капацитет на „Булгартрансгаз” ЕАД след изтичане на месеца, като се прави и корекция спрямо прогнозните цени за предходния месец.

Цени Община Габрово
Цена за присъединяване: 624.00 лв. с ДДС

Цена на природния газ: 99.50 лв./MWh с ДДС

В сила от: 01.06.2024 г.

Към горната цена за да стане крайна следва да се добавят:


Цена за снабдяване с природен газ през газоразпределителната мрежа – 3.62 лв./клиент на месец с ДДС,


Цени за достъп до капацитет и пренос на природен газ през газопреносните мрежи, собственост на „Булгартрансгаз” ЕАД:

– цена за пренос в размер на 1.2233лв./MWh

– прогнозна цена за достъп* в размер на 5.3460 лв./MWh

*Цените за достъп се изчисляват на база на разходите за капацитет на „Булгартрансгаз” ЕАД след изтичане на месеца, като се прави и корекция спрямо прогнозните цени за предходния месец.

Цената на природния газ в регион Тракия се формира като сума от следните компоненти:

Цена на обществения доставчик „Булгаргаз“ ЕАД съобразно РЕШЕНИЕ Ц - 14 от 01.06.2024г. на КЕВР – 59.55 лв./MWh.

Цена за разпределение на природен газ през газоразпределителната мрежа на Ситигаз България ЕАД, съобразно РЕШЕНИЕ Ц – 27 от 20.12.2023г. на КЕВР – 27,94 лв./MWh.

Цена за снабдяване с природен газ през газоразпределителната мрежа, съобразно РЕШЕНИЕ Ц – 27 от 20.12.2023г. на КЕВР –5,12 лв./клиент/месец. С решение на Ръководството на СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ ЕАД същата е намалена на 3.02 лв./клиент/ месец.

Цени за достъп и пренос през газопреносните мрежи собственост на “Булгартрансгаз” ЕАД за газовата година 01.10.2023 г. – 30.09.2024 г. в съответствие с решения на КЕВР НГП-1/2.10.2020 г. и M-1/19.06.2023 г., приети с решение по т. 1 от протокол № 719 от 22.06.2023 г. на Управителния съвет на „Булгартрансгаз“ ЕАД:

– цена за пренос в размер на 1.0194лв./MWh

– прогнозна цена за достъп* в размер на 4.4550 лв./MWh

*Цените за достъп се изчисляват на база на разходите за капацитет на „Булгартрансгаз” ЕАД след изтичане на месеца, като се прави и корекция спрямо прогнозните цени за предходния месец.

Цените представени като компоненти за регион Тракия са без ДДС.


Цената на природния газ в област Силистра се формира като сума от следните компоненти:

Цена на обществения доставчик „Булгаргаз“ ЕАД съобразно РЕШЕНИЕ Ц - 14 от 01.06.2024г. на КЕВР – 59.55 лв./MWh.

Цена за разпределение на природен газ през газоразпределителната мрежа на Ситигаз България ЕАД, съобразно РЕШЕНИЕ Ц – 2 от 07.01.2021г. на КЕВР – 23,72 лв./MWh.

Цена за снабдяване с природен газ през газоразпределителната мрежа, съобразно РЕШЕНИЕ Ц – 2 от 07.01.2021г.  . на КЕВР –5,57 лв./клиент/месец. С решение на Ръководството на СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ ЕАД същата е намалена на 3.02 лв./клиент/ месец.

Цени за достъп и пренос през газопреносните мрежи собственост на “Булгартрансгаз” ЕАД за газовата година 01.10.2023 г. – 30.09.2024 г. в съответствие с решения на КЕВР НГП-1/2.10.2020 г. и M-1/19.06.2023 г., приети с решение по т. 1 от протокол № 719 от 22.06.2023 г. на Управителния съвет на „Булгартрансгаз“ ЕАД:

– цена за пренос в размер на 1.0194лв./MWh

– прогнозна цена за достъп* в размер на 4.4550 лв./MWh

*Цените за достъп се изчисляват на база на разходите за капацитет на „Булгартрансгаз” ЕАД след изтичане на месеца, като се прави и корекция спрямо прогнозните цени за предходния месец.

Цените представени като компоненти за област Силистра са без ДДС.


Цената на природния газ в община Габрово се формира като сума от следните компоненти:

Цена на обществения доставчик „Булгаргаз“ ЕАД съобразно РЕШЕНИЕ Ц - 14 от 01.06.2024г. на КЕВР – 59.55 лв./MWh.

Цена за разпределение на природен газ през газоразпределителната мрежа, съобразно РЕШЕНИЕ №Ц – 38 от 18.11.2021 г. на КЕВР – 23.37 лв./MWh.

Цена за снабдяване с природен газ през газоразпределителната мрежа, съобразно РЕШЕНИЕ Ц –38 от 18.11.2021 г. на КЕВР –6,90 лв./клиент/месец. С решение на Ръководството на СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ ЕАД същата е намалена на 3.02 лв./клиент/ месец.

Цени за достъп и пренос през газопреносните мрежи собственост на “Булгартрансгаз” ЕАД за газовата година 01.10.2023 г. – 30.09.2024 г. в съответствие с решения на КЕВР НГП-1/2.10.2020 г. и M-1/19.06.2023 г., приети с решение по т. 1 от протокол № 719 от 22.06.2023 г. на Управителния съвет на „Булгартрансгаз“ ЕАД:

– цена за пренос в размер на 1.0194лв./MWh

– прогнозна цена за достъп* в размер на 4.4550 лв./MWh

*Цените за достъп се изчисляват на база на разходите за капацитет на „Булгартрансгаз” ЕАД след изтичане на месеца, като се прави и корекция спрямо прогнозните цени за предходния месец.

Цените представени като компоненти за община Габрово са без ДДС.


 

Ценоразпис за допълнителни услуги
1. Такси за съгласуване 

в лева

b). Промишлени и комунални потребители до

 

инсталиранa мощност

 

без ДДС

Над 1500  kW

 

1800,00

 

900kW – 1500 kW

1500,00
от 600kW до 900kW 900,00
От  300 kW до 600 kW 450,00
от 90 kW до 300 kW 350,00
от 0 до 90kW 160,00
c). Кабели, водопроводи и други линейни комуникации на инженерната инфраструктура на експлоатационни и търговски дружества 290,00
d). ПУП - Планове за регулация, планове за застрояване, схеми към тях в обхват до един квартал, скици на единични имоти за промяна предназначението на земята 120,00
e). ПУП - Планове за регулация, планове за застрояване, схеми към тях в обхват над един квартал 230,00
f). Единични отклонения на инженерната инфраструктура  за захранване на самостоятелни УПИ 30,00
2. Такси по прекъсване/възстановяване на газоподаването лева без ДДС

       -  Промишлени и комунални потребители               

50,00

- Битови клиенти (вкл. такса за клиенти повикали персонал за неотносимо действие на техник на СГБ 

24,00
3. Такси за услуга смяна на партида на клиент лева без ДДС
 - Всички видове клиенти Промишлени и комунални потребители 25,00
4. Такса за услуга по техническа проверка на средство за търговско измерване по искане на клиента, цена в лева без ДДС
 - Диафрагмени разходомери, термални 60,00
 - Ротационни 60,00
 - Коректори 60,00

Към Горната цена се калкулира допълнително цената на акредитираната лаборатория  за проверка.