Продължаващата кампания по разширение на зоните за дистанционно отчитане на битови разходомери се допълва от нови четири населени места:

  • Белово
  • Септември
  • Стряма
  • Съединение