Готови са резултатите от извършеното проучване за удовлетвореността на клиентите  на Ситигаз България ЕАД.

И през изминалата година „Ситигаз България“ ЕАД проведе анкета за установяване степента на удовлетвореност на клиентите на дружеството, както и разглеждане на въпроси, мнения и препоръки.

Ето резултатите от нея.

На въпроса как се оценява качеството на услугата най голяма част от отговорите (64%) са оценени като отлично, 21%  много добро и 14 % добро. Останалите възможни отговори са с нулеви показатели.

Оценката за експедитивността на изпълнението на дейностите по предоставяните от дружеството услуги са оценени с 43 % като отлични 43 % много добри и 14 % добри. Нямаме оценки за отговорите задоволително, незадоволително и много лошо.

Любезността и компетентността на нашите сътрудници са оценени – 85 % отлично, 8% за много добро и 8% за добро. Показателите за оценки задоволително, незадоволително и много лошо са нулеви.

Относно начините за комуникация предоставени от дружеството, като отлични са оценили 58% от запитаните, 25% като много добри и 17 % добро. Оценките задоволително, незадоволително и много лоши са с нулеви показатели.

От представената по-горе графика можем, да си направим изводи за мнението на клиентите относно желанието за сътрудничество и отзивчивостта на служителите на дружеството. 69% от попълнилите анкетната карта смятат, че отзивчивостта на служителите към въпросите им е отлична, 23% за много добра и 8% за добра. Оценките задоволително, незадоволително и много лошо са с нулеви показатели. Оценките са формирани на база получени отговори на конкретния въпрос.