„СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ” ЕАД

гр. СОФИЯ, ул. „Адам Мицкевич” № 4

На основание чл. 4, ал. 1 и 2 от „НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

Уведомяваме засегнатото население, че фирма „Ситигаз България” ЕАД, има следното инфраструктурно инвестиционно предложение:

Разширение на газоразпределителната  мрежа на гр. Хасково Община Хасково Област Хасково и гр.  Димитровград Община Димитровград  Област Хасково за:

Обект: „Газоснабдяване на Община Хасково ”

Подобект: „Газоразпределителна мрежи на гр. Хасково“.

Обект: „Газоснабдяване на Община Димитровград”

Подобекти: „Газоразпределителна мрежи на гр. Димитровград“.

За информация: инж. Илия Илиев тел. 0897/853 445

Уведомяваме Ви, че фирма „Ситигаз България” ЕАД, има следното инфраструктурно инвестиционно предложение за изграждане на Автоматична газорегулаторна станция /АГРС/ в землището на с. Седловина ЕКАТТЕ 65975 Община Кърджали, разширение на газоразпределителната  мрежа и разпределителните газопроводи на гр. Кърджали, ЕКАТТЕ 40909 както и изграждане на разпределителни газопроводи и газоразпределителни мрежи  в землищата и в населените места на селата  с. Дъждино ЕКАТТЕ  24445, с. Седловина ЕКАТТЕ 65975, с. Пепелище ЕКАТТЕ 55840 и с. Глухар ЕКАТТЕ 15216  Община Кърджали  както следва за:

Обект: „Газоснабдяване на Община Кърджали”

Подобекти: „Газоразпределителни мрежи на гр. Кърджали, с. Дъждино, с. Седловина, с. Пепелище и с. Глухар Община Кърджали. “

Подобекти: ”Разпределителни газопроводи извън границата на урбанизираната територия на гр. Кърджали, с. Дъждино, с. Седловина, с. Пепелище и с. Глухар Община Кърджали.“

Обект:„Газснабдяване на община Раковски” и Обект:„Газснабдяване на община Марица ”, с подобекти : Разпределителен газопровод извън урбанизираната територия за захранване на  Разпределителен газопровод извън урбанизираната територия на с.Стряма за захранване селищно образование „Високо технологичен парк ” в землища на с.Калековец и имоти с променено предназаначение в землището на с.Стряма и с.Калековец и бъдеща ГРМ на с.Калековец .

ЕКОЛОГИЯ

Ролята, която природният газ може да играе в бъдещето на глобалната енергия, е неразривно свързан с неговата способност да помогне за справяне с екологичните проблеми. При опасенията, свързани с качеството на въздуха и изменението на климата, природният газ предлага много потенциални ползи, ако измести по-замърсяващите горива. Това е особено вярно, като се имат в предвид ограниченията за това, колко бързо могат да се увеличат възможностите за възобновяема енергия, и че в някои части на енергийната система е по-трудно да се намерят рентабилни нулеви въглеродни опции. Гъвкавостта, която природният газ довежда до енергийната система, също може да го направи подходящ за възхода на променливи възобновяеми източници като вятърна и слънчева фотоволтаична енергии.

Газът има предимство по отношение на горивните емисии

Емисиите от изгаряне на природен газ са добре известни и показват ясни предимства за природния газ по отношение на други изкопаеми горива. Емисиите на CO2 (за единица произведена енергия) от газ са с около 50% по-ниски от въглищата и с около 30% по-ниски от петрола. Надмощието на природния газ над други горива се засилва, когато се разглеждат емисиите на основните замърсители на въздуха, включително фини прахови частици (PM2,5), серни оксиди [главно серен диоксид (SO2)] и азотни оксиди (NOX). Тези три замърсителя са отговорни за най-разпространеното въздействие на замърсяването на въздуха.

Изгарянето на газ генерира значително по-ниски нива на азотни оксиди (NOX), като около 10% от световните емисии на NOX идват от използването на природен газ. Въпреки това той практически не произвежда емисии на SO2 и произвежда незначителни нива на ФПЧ2,5. Използването на въглища доминира глобалните емисии на SO2, петролните продукти, използвани за транспорт, са доминиращ източник на NOX, докато изгарянето на дървесина и други традиционни твърди горива са отговорни за повече от половината от сегашните емисии на PM2,5.

Има много малък спор относно емисиите, свързани с изгарянето на природен газ. Съществува обаче много по-малък консенсус относно нивото на преките емисии на метан, които могат да възникнат – било то случайно или чрез проектиране – по пътя от производството на нефт или газ до крайния потребител. Това е критичен въпрос за дългосрочната перспектива за природен газ: метанът е мощен парников газ и несигурността относно нивото на емисиите на метан в атмосферата повдига въпроси за степента на ползите от климата, които газът може да донесе.

0.00 кг. CO2