Икономически аспекти на газификацията

Основни балансови сравнения
Икономията от въвеждане на природен газ се формира от няколко основни критерия за сравнение към останалите горива:

Стабилност на качеството на топлоносителя
Природният газ има огромно преимущество пред мазута и нафтата. Качеството му е гарантирано и не може да се променя. Не съществува дори теоритична възможност, за разлика от посоченото в сертификата. Гаранцията е пълна. Мазутът (тежкото котелно гориво), при своя дълъг път към потребителя, влошава качеството си почти винаги, като в него недобросъвестните търговци добавят различни вещества и вода. 

Разходи за производство на 1 МWh
Средностатистическият КПД на котелната инсталация е около 3% по-висок при котлите, работещи с природен газ спрямо този на мазут. Този извод е направен след повечче от 10 000 замервания на димни газове. Освен отчетения по-висок КПД при работа с газ, статистически е установено, че във временен аспект, мазутният котел (главно пламъчно-тръбните, но също така и водотръбните котли) влошава коефициента си на полезно действие поради замърсяване на нагревните повърхности. В някои случаи и при стари горивни системи и лош мазут и въглища коефициентът на полезно действие може да спадне временно с 25-30%. 

Разходи за съхранение
Разходите за съхранение се определят от необходимостта от поддържане на по-висока температура на съхранение на мазута в резервоарите. Допълнителното подгряване липсва при използване на природен газ, както и разходите за разпръскване на течното гориво. 

Текущи разходи по ремонт и сервиз
Въз основа на поддържане на повече от 10 000 бр. котли, могат да се направят следните средностатически изводи за разхода на различни видове горива, отнесени към 1 МWh.
 Промишлени клиенти към февруари 2020 г. без ДДС

Вижда се, че природният газ притежава голяма конкурентноспособност спрямо останалите течни горива. За повече информация виж. Енергиен калкулатор.
Природният газ притежава свойства за въвеждане на нови технологии и още по-голям ефект: пещи, сушилни, комбинирано призводство на ел. енергия и топлина и др.

Рекапитулация за 1 МWh Мазут<1%S Природен газ Нафта<0,1%S 
Общ баланс за 1 МWh 138,4 кг 120,1 нм3 103,3 кг
Стойност за 1 МWh 163,62 лв. 60,15 лв. 144,22 лв.