Енергиен Калкулатор

test
test
test
Тракия

 

Цена за присъединяване: 4880.00 лв без ДДС
Цена на природния газ в сила от 01.06.2021 г.
Промишлени потребители без ДДС:
до 1000 MWh 67.76 лв./MWh
от 1000 MWh до 5000 MWh 59.84 лв./MWh
от 5000 MWh до 10 000 MWh 56.65 лв./MWh
от 10 000 MWh до 50 000 MWh 55.63 лв./MWh
над 50 000 MWh 54.99 лв./MWh

Цените за промишлените клиенти са определени за конкретен интервал (календарна година) на консумация и не се усредняват в годишен план.

Например ако имате консумация от 7829 MWh, до 1000 MWh се купуват по първата цена, от 1000 до 5000 MWh по цена за интервал до 5000 MWh и разликата от 2829MWh по цените от интервала между 5000 и 10 000 MWh.

Цени за достъп до капацитет и пренос на природен газ през газопреносните мрежи, собственост на „Булгартрансгаз” ЕАД:

– цена за пренос в размер на 0.6496лв./MWh

– прогнозна цена за достъп* в размер на 3.1181 лв./MWh

*Цените за достъп се изчисляват на база на разходите за капацитет на „Булгартрансгаз” ЕАД след изтичане на месеца, като се прави и корекция спрямо прогнозните цени за предходния месец.


За територията на община Кърджали и община Велинград, поради захранването на газоразпределителната мрежа с компресиран природен газ, цените са както следва:

За община Кърджали

Цена на природния газ в сила от 01.06.2021 г.
Промишлени потребители без ДДС:
до 1000 MWh 83.29 лв./MWh
от 1000 MWh до 5000 MWh 75.37лв./MWh
от 5000 MWh до 10 000 MWh 72.18лв./MWh
от 10 000 MWh до 50 000 MWh 71.16 лв./MWh
над 50 000 MWh 70.52 лв./MWh

Цените за промишлените клиенти са определени за конкретен интервал (календарна година) на консумация и не се усредняват в годишен план.
Например ако имате консумация от 7829 MWh, до 1000 MWh се купуват по първата цена, от 1000 до 5000 MWh по цена за интервал до 5000 MWh и разликата от 2829MWh по цените от интервала между 5000 и 10 000 MWh.

За община Велинград

Цена на природния газ в сила от 01.06.2021 г.
Промишлени потребители без ДДС:
до 1000 MWh 88.91 лв./MWh
от 1000 MWh до 5000 MWh 80.99 лв./MWh
от 5000 MWh до 10 000 MWh 77.80 лв./MWh
от 10 000 MWh до 50 000 MWh 76.78 лв./MWh
над 50 000 MWh 76.14 лв./MWh

Цените за промишлените клиенти са определени за конкретен интервал (календарна година) на консумация и не се усредняват в годишен план.
Например ако имате консумация от 7829 MWh, до 1000 MWh се купуват по първата цена, от 1000 до 5000 MWh по цена за интервал до 5000 MWh и разликата от 2829MWh по цените от интервала между 5000 и 10 000 MWh.

2. Цени за достъп до капацитет и пренос на природен газ през газопреносните мрежи, собственост на „Булгартрансгаз” ЕАД:

– цена за пренос в размер на 0.6496лв./MWh

– прогнозна цена за достъп* в размер на 3.1181 лв./MWh

*Цените за достъп се изчисляват на база на разходите за капацитет на „Булгартрансгаз” ЕАД след изтичане на месеца, като се прави и корекция спрямо прогнозните цени за предходния месец.


 

Силистра

 

Цена за присъединяване: 4880.00 лв без ДДС
Цена на природния газ в сила от 01.06.2021 г.
Промишлени потребители без ДДС:
до 1000 MW 68.18лв./MWh
от 1000 MW до 5000 MW 63.74 лв./MWh

Цените за промишлените клиенти са определени за конкретен интервал (календарна година) на консумация и не се усредняват в годишен план.

Например ако имате консумация от 7829 MWh, до 1000 MWh се купуват по първата цена, от 1000 до 5000 MWh по цена за интервал до 5000 MWh.

Цени за достъп до капацитет и пренос на природен газ през газопреносните мрежи, собственост на „Булгартрансгаз” ЕАД:

– цена за пренос в размер на 6.83лв./1000nm3 (0.6496лв./MWh )

– прогнозна цена за достъп* в размер на 32.80лв./1000nm3 (3.1181 лв./MWh )

*Цените за достъп се изчисляват на база на разходите за капацитет на „Булгартрансгаз” ЕАД след изтичане на месеца, като се прави и корекция спрямо прогнозните цени за предходния месец.

Габрово

 

Цена за присъединяване: 2900.00 лв без ДДС
Цена на природния газ в сила от 01.06.2021 г.
Промишлени потребители без ДДС:
до 10,000 нм3 695.69 лв./1000nm3 66.13лв./MWh
от 10 000 нм3 до 100 000 нм3 682.75 лв./1000nm3 64.90лв./MWh
от 100 000 нм3 до 500 000  нм3 628.68 лв./1000nm3 59.76лв./MWh
от 500 000  нм3 до 1 000 000  нм3 617.31 лв./1000nm3 58.68лв./MWh
от  1 000 000  нм3 до 5 000 000  нм3 617.31 лв./1000nm3 58.68лв./MWh

Цените за промишлените клиенти са определени за конкретен интервал (календарна година) на консумация и не се усредняват в годишен план.

Например ако имате консумация от 7829 MWh, до 1000 MWh се купуват по първата цена, от 1000 до 5000 MWh по цена за интервал до 5000 MWh и разликата от 2829MWh по цените от интервала между 5000 и 10 000 MWh.

Цени за достъп до капацитет и пренос на природен газ през газопреносните мрежи, собственост на „Булгартрансгаз” ЕАД:

– цена за пренос в размер на 6.83лв./1000nm3 (0.6496лв./MWh )

– прогнозна цена за достъп* в размер на 32.80лв./1000nm3 (3.1181 лв./MWh )

*Цените за достъп се изчисляват на база на разходите за капацитет на „Булгартрансгаз” ЕАД след изтичане на месеца, като се прави и корекция спрямо прогнозните цени за предходния месец.

 

Ценоразпис на допълнителните услуги
 
1. Такси за съгласуване 
 
в лева
b). Промишлени и комунални потребители до
 

инсталиранa мощност

 
без ДДС
  над 900kW 600,00
  от 450kW до 900kW 350,00
  от 90kW до 450kW 300,00
  от 0 до 90kW 120,00
c). Кабели водопроводи и други линейни комуникации на инженерната нфраструктура на експлоатационни и търговски дружества
120,00
d). ПУП - Планове за регулация, планове за застрояване, схеми към тях в обхват до един квартал, скици на единични имоти за промяна предназначението на земята
50,00
e). ПУП - Планове за регулация, планове за застрояване, схеми към тях в обхват над един квартал
120,00
f).Единични отклонения на инженерната инфраструктура  за захранване на самостоятелни УПИ
25,00
     
2. Такси по прекъсване/възстановяване на газоподаването лева без ДДС
 - Промишлени и комунални потребители до максималния инсталиран часов разход
35,00
3. Такси за услуга смяна на партида на клиент лева без ДДС
 
 
дистанционно
с отчитане на място
 - Промишлени и комунални потребители без ДДС
12,30
36,30
4. Такса за услута по техническа проверка на средство за търговско измерване по искане на клиента, цена в лева без ДДС
 - Диафрагмени разходомери
35,00
 - Ротационни
220,00
 - Коректори
100,00

 

Цената на природния газ в регион Тракия се формира като сума от следните компоненти:

Цена на обществения доставчик „Булгаргаз“ ЕАД съобразно РЕШЕНИЕ - Ц17 от 01.06.2021г. на КЕВР – 45.27 лв./MWh.

Цена за разпределение на природен газ през газоразпределителната мрежа, съобразно РЕШЕНИЕ Ц – 7 от 14.03.2019г. на КЕВР:

до 1 000 MWh 22,02 лв./MWh
от 1 000 MWh до 5 000 MWh 14,10 лв./MWh
от 5 000 MWh до 10 000 MWh 10,91 лв./MWh
от 10 000 MWh до 50 000 MWh   9,89 лв./MWh
над 50 000 MWh   9,25 лв./MWh

Цена за снабдяване с природен газ през газоразпределителната мрежа,  съобразно РЕШЕНИЕ Ц – 7 от 14.03.2019г. на КЕВР – 0,47 лв./MWh

За територията на община Кърджали и община Велинград поради захранването на газоразпределителната мрежа с компресиран природен газ, цената за снабдяване ще бъде 0,47 лв./MWh след присъединяването към газопреносната мрежа на страната. До присъединяването на общините Кърджали и Велинград, цената за снабдяване включва и компонента за снабдяване със СПГ, определена с РЕШЕНИЕ Ц – 7 от 14.03.2019г. съобразно разходите на „Ситигаз България“ ЕАД, съответно:

Община Кърджали:   15,53 лв./MWh

Община Велинград:  21,15 лв./MWh

Община Павел баня: 11,20 лв./MWh

Цени за достъп и пренос през газопреносните мрежи собственост на „Булгартрансгаз“ ЕАД за газовата година 01.10.2020 г. – 30.09.2021 г. в съответствие с Решение №НПГ-1/02.10.2020г. на КЕВР, приети с Решение по т.1 от Протокол №482/02.10.2020г. на Управителния съвет на „Булгартрансгас“ ЕАД:

– цена за пренос в размер на 0.6496 лв./MWh

– прогнозна цена за достъп* в размер на 3.1181 лв./MWh

*Цените за достъп се изчисляват на база на разходите за капацитет на „Булгартрансгаз” ЕАД след изтичане на месеца, като се прави и корекция спрямо прогнозните цени за предходния месец.

Цените представени като компоненти за регион Тракия са без ДДС.


Цената на природния газ в област Силистра се формира като сума от следните компоненти:

Цена на обществения доставчик „Булгаргаз“ ЕАД съобразно РЕШЕНИЕ - Ц17 от 01.06.2021г. на КЕВР – 45.27 лв./MWh.

Цена за разпределение на природен газ през газоразпределителната мрежа, съобразно РЕШЕНИЕ №Ц – 2 от 07.01.2021г. на KЕВР:

до до 1000 MW 22.15 лв./MWh
от до 1000 MW до до 5000 MW 17.71 лв./MWh

Цена за снабдяване с природен газ през газоразпределителната мрежа, съобразно РЕШЕНИЕ №Ц – 2 от 07.01.2021г. на ДKЕВР – 0.76 лв./MWh.

Цени за достъп и пренос през газопреносните мрежи собственост на „Булгартрансгаз“ ЕАД за газовата година 01.10.2020 г. – 30.09.2021 г. в съответствие с Решение №НПГ-1/02.10.2020г. на КЕВР, приети с Решение по т.1 от Протокол №482/02.10.2020г. на Управителния съвет на „Булгартрансгас“ ЕАД:

– цена за пренос в размер на 0.6496 лв./MWh 

– прогнозна цена за достъп* в размер на 3.1181 лв./MWh

*Цените за достъп се изчисляват на база на разходите за капацитет на „Булгартрансгаз” ЕАД след изтичане на месеца, като се прави и корекция спрямо прогнозните цени за предходния месец.

Цените представени като компоненти за област Силистра са без ДДС.


Цената на природния газ в община Габрово се формира като сума от следните компоненти:

Цена на обществения доставчик „Булгаргаз“ ЕАД съобразно РЕШЕНИЕ - Ц17 от 01.06.2021г. на КЕВР – 45.27 лв./MWh.

Цена за разпределение на природен газ през газоразпределителната мрежа, съобразно РЕШЕНИЕ №Ц – 43 от 30.12.2016 г. на КЕВР:

до 10,000 нм3 215.67 лв./1000nm3 20.50 лв./MWh
от 10,001 нм3 до 100,000 нм3 202.67 лв./1000nm3 19.27 лв./MWh
от 100,001 нм3 до 500,000 нм3 148.57 лв./1000nm3 14.13 лв./MWh
от 500,001 нм3 до 1,000,000 нм3 137.28 лв./1000nm3 13.05 лв./MWh
над 1,000,000 нм3 116.25 лв./1000nm3 11.05 лв./MWh

 

Цена за снабдяване с природен газ през газоразпределителната мрежа, съобразно РЕШЕНИЕ №Ц – 43 от 30.12.2016 г. на КЕВР – 3.74 лв./1000nm3 (0.35 лв./MWh).

Цени за достъп и пренос през газопреносните мрежи собственост на „Булгартрансгаз“ ЕАД за газовата година 01.10.2020 г. – 30.09.2021 г. в съответствие с Решение №НПГ-1/02.10.2020г. на КЕВР, приети с Решение по т.1 от Протокол №482/02.10.2020г. на Управителния съвет на „Булгартрансгас“ ЕАД:

– цена за пренос в размер на 0.6496 лв./MWh

– прогнозна цена за достъп* в размер на 3.1181 лв./MWh

*Цените за достъп се изчисляват на база на разходите за капацитет на „Булгартрансгаз” ЕАД след изтичане на месеца, като се прави и корекция спрямо прогнозните цени за предходния месец.

Цените представени като компоненти за община Габрово са без ДДС.