Тракия

 

Цена за присъединяване: 4880.00 лв без ДДС
Цена на природния газ в сила от 01.06.2024 г.
Промишлени потребители без ДДС:
до 1000 MWh 84.50 лв./MWh
от 1000 MWh до 5000 MWh 75.75 лв./MWh
от 5000 MWh до 10 000 MWh 72.20 лв./MWh
от 10 000 MWh до 50 000 MWh 71.07 лв./MWh
над 50 000 MWh 70.08 лв./MWh

Цените за промишлените клиенти са определени за конкретен интервал (календарна година) на консумация и не се усредняват в годишен план.

Например ако имате консумация от 7829 MWh, до 1000 MWh се купуват по първата цена, от 1000 до 5000 MWh по цена за интервал до 5000 MWh и разликата от 2829MWh по цените от интервала между 5000 и 10 000 MWh.

Цени за достъп до капацитет и пренос на природен газ през газопреносните мрежи, собственост на „Булгартрансгаз” ЕАД:

– цена за пренос в размер на 1.0194лв./MWh

– прогнозна цена за достъп* в размер на 4.4550 лв./MWh

*Цените за достъп се изчисляват на база на разходите за капацитет на „Булгартрансгаз” ЕАД след изтичане на месеца, като се прави и корекция спрямо прогнозните цени за предходния месец.

Силистра

 

Цена за присъединяване: 4880.00 лв без ДДС
Цена на природния газ в сила от 01.06.2024 г.
Промишлени потребители без ДДС:
до 1000 MW 82.46лв./MWh
от 1000 MW до 5000 MW 78.02 лв./MWh

Цените за промишлените клиенти са определени за конкретен интервал (календарна година) на консумация и не се усредняват в годишен план.

Например ако имате консумация от 7829 MWh, до 1000 MWh се купуват по първата цена, от 1000 до 5000 MWh по цена за интервал до 5000 MWh.

Цени за достъп до капацитет и пренос на природен газ през газопреносните мрежи, собственост на „Булгартрансгаз” ЕАД:

– цена за пренос в размер на 1.0194лв./MWh

– прогнозна цена за достъп* в размер на 4.4550 лв./MWh

*Цените за достъп се изчисляват на база на разходите за капацитет на „Булгартрансгаз” ЕАД след изтичане на месеца, като се прави и корекция спрямо прогнозните цени за предходния месец.

Габрово

 

Цена за присъединяване: 4880.00 лв без ДДС
Цена на природния газ в сила от 01.06.2024 г.
Промишлени потребители без ДДС:
до 1000 MWh 82.05 лв./MWh
от 1000 MWh до 5000 MWh 80.72 лв./MWh
над 5000 MWh 78.85 лв./MWh

Цените за промишлените клиенти са определени за конкретен интервал (календарна година) на консумация и не се усредняват в годишен план.

Например ако имате консумация от 7829 MWh, до 1000 MWh се купуват по първата цена, от 1000 до 5000 MWh по цена за интервал до 5000 MWh и разликата от 2829MWh по цените от интервала между 5000 и 10 000 MWh.

Цени за достъп до капацитет и пренос на природен газ през газопреносните мрежи, собственост на „Булгартрансгаз” ЕАД:

– цена за пренос в размер на 1.0194лв./MWh

– прогнозна цена за достъп* в размер на 4.4550 лв./MWh

*Цените за достъп се изчисляват на база на разходите за капацитет на „Булгартрансгаз” ЕАД след изтичане на месеца, като се прави и корекция спрямо прогнозните цени за предходния месец.

 

Ценоразпис за допълнителни услуги
1. Такси за съгласуване 

в лева

b). Промишлени и комунални потребители до

 

инсталиранa мощност

 

без ДДС

Над 1500  kW

 

1800,00

 

900kW – 1500 kW

1500,00
от 600kW до 900kW 900,00
От  300 kW до 600 kW 450,00
от 90 kW до 300 kW 350,00
от 0 до 90kW 160,00
c). Кабели, водопроводи и други линейни комуникации на инженерната инфраструктура на експлоатационни и търговски дружества 290,00
d). ПУП - Планове за регулация, планове за застрояване, схеми към тях в обхват до един квартал, скици на единични имоти за промяна предназначението на земята 120,00
e). ПУП - Планове за регулация, планове за застрояване, схеми към тях в обхват над един квартал 230,00
f). Единични отклонения на инженерната инфраструктура  за захранване на самостоятелни УПИ 30,00
2. Такси по прекъсване/възстановяване на газоподаването лева без ДДС

       -  Промишлени и комунални потребители               

50,00

- Битови клиенти (вкл. такса за клиенти повикали персонал за неотносимо действие на техник на СГБ 

24,00
3. Такси за услуга смяна на партида на клиент лева без ДДС
 - Всички видове клиенти Промишлени и комунални потребители 25,00
4. Такса за услуга по техническа проверка на средство за търговско измерване по искане на клиента, цена в лева без ДДС
 - Диафрагмени разходомери, термални 60,00
 - Ротационни 60,00
 - Коректори 60,00

Към Горната цена се калкулира допълнително цената на акредитираната лаборатория  за проверка.

Цената на природния газ в регион Тракия се формира като сума от следните компоненти:

Цена на обществения доставчик „Булгаргаз“ ЕАД съобразно РЕШЕНИЕ Ц - 14 от 01.06.2024г. на КЕВР – 59.55 лв./MWh.

Цена за разпределение на природен газ през газоразпределителната мрежа, съобразно РЕШЕНИЕ Ц – 27 от 20.12.2023г. на КЕВР:

до 1 000 MWh 24.21 лв./MWh
от 1 000 MWh до 5 000 MWh 15.46 лв./MWh
от 5 000 MWh до 10 000 MWh 11.91 лв./MWh
от 10 000 MWh до 50 000 MWh   10.78 лв./MWh
над 50 000 MWh   9.79 лв./MWh

Цена за снабдяване с природен газ през газоразпределителната мрежа,  съобразно РЕШЕНИЕ Ц – 27 от 20.12.2023г. на КЕВР –0.74 лв./MWh

Цени за достъп и пренос през газопреносните мрежи собственост на “Булгартрансгаз” ЕАД за газовата година 01.10.2023 г. – 30.09.2024 г. в съответствие с решения на КЕВР НГП-1/2.10.2020 г. и M-1/19.06.2023 г., приети с решение по т. 1 от протокол № 719 от 22.06.2023 г. на Управителния съвет на „Булгартрансгаз“ ЕАД:

– цена за пренос в размер на 1.0194 лв./MWh

– прогнозна цена за достъп* в размер на 4.4550 лв./MWh

*Цените за достъп се изчисляват на база на разходите за капацитет на „Булгартрансгаз” ЕАД след изтичане на месеца, като се прави и корекция спрямо прогнозните цени за предходния месец.

Цените представени като компоненти за регион Тракия са без ДДС.


Цената на природния газ в област Силистра се формира като сума от следните компоненти:

Цена на обществения доставчик „Булгаргаз“ ЕАД съобразно РЕШЕНИЕ Ц - 14 от 01.06.2024г. на КЕВР – 59.55 лв./MWh.

Цена за разпределение на природен газ през газоразпределителната мрежа, съобразно РЕШЕНИЕ №Ц – 2 от 07.01.2021г. на KЕВР:

до 1000 MW 22.15 лв./MWh
от 1000 MW до 5000 MW 17.71 лв./MWh

Цена за снабдяване с природен газ през газоразпределителната мрежа, съобразно РЕШЕНИЕ №Ц – 2 от 07.01.2021г. на ДKЕВР –0.76 лв./MWh.

 

Цени за достъп и пренос през газопреносните мрежи собственост на “Булгартрансгаз” ЕАД за газовата година 01.10.2023 г. – 30.09.2024 г. в съответствие с решения на КЕВР НГП-1/2.10.2020 г. и M-1/19.06.2023 г., приети с решение по т. 1 от протокол № 719 от 22.06.2023 г. на Управителния съвет на „Булгартрансгаз“ ЕАД:

– цена за пренос в размер на 1.0194 лв./MWh

– прогнозна цена за достъп* в размер на 4.4550 лв./MWh

*Цените за достъп се изчисляват на база на разходите за капацитет на „Булгартрансгаз” ЕАД след изтичане на месеца, като се прави и корекция спрямо прогнозните цени за предходния месец.

Цените представени като компоненти за област Силистра са без ДДС.


Цената на природния газ в община Габрово се формира като сума от следните компоненти:

Цена на обществения доставчик „Булгаргаз“ ЕАД съобразно РЕШЕНИЕ Ц - 14 от 01.06.2024г. на КЕВР – 59.55 лв./MWh.

Цена за разпределение на природен газ през газоразпределителната мрежа, съобразно РЕШЕНИЕ №Ц – 38 от 18.11.2021 г. на КЕВР:

до 1000 MWh 22.16 лв./MWh
от 1000 MWh до 5000 MWh 20.83 лв./MWh
над 5000 MWh 18.96 лв./MWh

 

Цена за снабдяване с природен газ през газоразпределителната мрежа, съобразно РЕШЕНИЕ №Ц – 38 от 18.11.2021 г. на КЕВР – 0.34 лв./MW.

Цени за достъп и пренос през газопреносните мрежи собственост на “Булгартрансгаз” ЕАД за газовата година 01.10.2023 г. – 30.09.2024 г. в съответствие с решения на КЕВР НГП-1/2.10.2020 г. и M-1/19.06.2023 г., приети с решение по т. 1 от протокол № 719 от 22.06.2023 г. на Управителния съвет на „Булгартрансгаз“ ЕАД:

– цена за пренос в размер на 1.0194 лв./MWh

– прогнозна цена за достъп* в размер на 4.4550 лв./MWh

*Цените за достъп се изчисляват на база на разходите за капацитет на „Булгартрансгаз” ЕАД след изтичане на месеца, като се прави и корекция спрямо прогнозните цени за предходния месец.

Цените представени като компоненти за община Габрово са без ДДС.