Енергиен Калкулатор

test
test
test
Тракия

 

Цена за присъединяване: 4880.00 лв без ДДС
Цена на природния газ в сила от 01.09.2020 г.
Промишлени потребители без ДДС:
до 1000 MWh 44.95 лв./MWh
от 1000 MWh до 5000 MWh 37.03 лв./MWh
от 5000 MWh до 10 000 MWh 33.84 лв./MWh
от 10 000 MWh до 50 000 MWh 32.82 лв./MWh
над 50 000 MWh 32.18 лв./MWh

Цените за промишлените клиенти са определени за конкретен интервал (календарна година) на консумация и не се усредняват в годишен план.

Например ако имате консумация от 7829 MWh, до 1000 MWh се купуват по първата цена, от 1000 до 5000 MWh по цена за интервал до 5000 MWh и разликата от 2829MWh по цените от интервала между 5000 и 10 000 MWh.

Цени за достъп до капацитет и пренос на природен газ през газопреносните мрежи, собственост на „Булгартрансгаз” ЕАД:

– цена за пренос в размер на 0.4905лв./MWh

– прогнозна цена за достъп* в размер на 3.1181 лв./MWh

*Цените за достъп се изчисляват на база на разходите за капацитет на „Булгартрансгаз” ЕАД след изтичане на месеца, като се прави и корекция спрямо прогнозните цени за предходния месец.


За територията на община Кърджали и община Велинград, поради захранването на газоразпределителната мрежа с компресиран природен газ, цените са както следва:

За община Кърджали

Цена на природния газ в сила от 01.09.2020 г.
Промишлени потребители без ДДС:
до 1000 MWh 60.48 лв./MWh
от 1000 MWh до 5000 MWh 52.56лв./MWh
от 5000 MWh до 10 000 MWh 49.37лв./MWh
от 10 000 MWh до 50 000 MWh 48.35 лв./MWh
над 50 000 MWh 47.71 лв./MWh

Цените за промишлените клиенти са определени за конкретен интервал (календарна година) на консумация и не се усредняват в годишен план.
Например ако имате консумация от 7829 MWh, до 1000 MWh се купуват по първата цена, от 1000 до 5000 MWh по цена за интервал до 5000 MWh и разликата от 2829MWh по цените от интервала между 5000 и 10 000 MWh.

За община Велинград

Цена на природния газ в сила от 01.09.2020 г.
Промишлени потребители без ДДС:
до 1000 MWh 66.10 лв./MWh
от 1000 MWh до 5000 MWh 58.18 лв./MWh
от 5000 MWh до 10 000 MWh 54.99 лв./MWh
от 10 000 MWh до 50 000 MWh 53.97 лв./MWh
над 50 000 MWh 53.33 лв./MWh

Цените за промишлените клиенти са определени за конкретен интервал (календарна година) на консумация и не се усредняват в годишен план.
Например ако имате консумация от 7829 MWh, до 1000 MWh се купуват по първата цена, от 1000 до 5000 MWh по цена за интервал до 5000 MWh и разликата от 2829MWh по цените от интервала между 5000 и 10 000 MWh.

2. Цени за достъп до капацитет и пренос на природен газ през газопреносните мрежи, собственост на „Булгартрансгаз” ЕАД:

– цена за пренос в размер на 0.4905лв./MWh

– прогнозна цена за достъп* в размер на 3.1181 лв./MWh

*Цените за достъп се изчисляват на база на разходите за капацитет на „Булгартрансгаз” ЕАД след изтичане на месеца, като се прави и корекция спрямо прогнозните цени за предходния месец.


 

Силистра

 

Цена за присъединяване: 2900.00 лв без ДДС
Цена на природния газ в сила от 01.09.2020 г.
Промишлени потребители без ДДС:
до 10,000 нм3 456.91 лв./1000nm3 43.26лв./MWh
от 10 000 нм3 до 100 000 нм3 414.88 лв./1000nm3 39.28 лв./MWh
от 100 000 нм3 до 500 000  нм3 356.78 лв./1000nm3 33.78  лв./MWh
от 500 000  нм3 до 1 000 000  нм3 332.39 лв./1000nm3 31.47 лв./MWh

Цените за промишлените клиенти са определени за конкретен интервал (календарна година) на консумация и не се усредняват в годишен план.

Например ако имате консумация от 7829 MWh, до 1000 MWh се купуват по първата цена, от 1000 до 5000 MWh по цена за интервал до 5000 MWh и разликата от 2829MWh по цените от интервала между 5000 и 10 000 MWh.

Цени за достъп до капацитет и пренос на природен газ през газопреносните мрежи, собственост на „Булгартрансгаз” ЕАД:

– цена за пренос в размер на 5.18лв./1000nm3 (0.4905лв./MWh )

– прогнозна цена за достъп* в размер на 32.93лв./1000nm3 (3.1181 лв./MWh )

*Цените за достъп се изчисляват на база на разходите за капацитет на „Булгартрансгаз” ЕАД след изтичане на месеца, като се прави и корекция спрямо прогнозните цени за предходния месец.

Габрово

 

Цена за присъединяване: 2900.00 лв без ДДС
Цена на природния газ в сила от 01.09.2020 г.
Промишлени потребители без ДДС:
до 10,000 нм3 456.60 лв./1000nm3 43.23лв./MWh
от 10 000 нм3 до 100 000 нм3 443.60 лв./1000nm3 42.00лв./MWh
от 100 000 нм3 до 500 000  нм3 389.53 лв./1000nm3 36.88лв./MWh
от 500 000  нм3 до 1 000 000  нм3 378.23 лв./1000nm3 35.81лв./MWh
от  1 000 000  нм3 до 5 000 000  нм3 357.21 лв./1000nm3 33.82лв./MWh

Цените за промишлените клиенти са определени за конкретен интервал (календарна година) на консумация и не се усредняват в годишен план.

Например ако имате консумация от 7829 MWh, до 1000 MWh се купуват по първата цена, от 1000 до 5000 MWh по цена за интервал до 5000 MWh и разликата от 2829MWh по цените от интервала между 5000 и 10 000 MWh.

Цени за достъп до капацитет и пренос на природен газ през газопреносните мрежи, собственост на „Булгартрансгаз” ЕАД:

– цена за пренос в размер на 5.18лв./1000nm3 (0.4905лв./MWh )

– прогнозна цена за достъп* в размер на 32.93лв./1000nm3 (3.1181 лв./MWh )

*Цените за достъп се изчисляват на база на разходите за капацитет на „Булгартрансгаз” ЕАД след изтичане на месеца, като се прави и корекция спрямо прогнозните цени за предходния месец.

 

Ценоразпис на допълнителните услуги
 
1. Такси за съгласуване 
 
в лева
b). Промишлени и комунални потребители до
 

инсталиранa мощност

 
без ДДС
  над 900kW 600,00
  от 450kW до 900kW 350,00
  от 90kW до 450kW 300,00
  от 0 до 90kW 120,00
c). Кабели водопроводи и други линейни комуникации на инженерната нфраструктура на експлоатационни и търговски дружества
120,00
d). ПУП - Планове за регулация, планове за застрояване, схеми към тях в обхват до един квартал, скици на единични имоти за промяна предназначението на земята
50,00
e). ПУП - Планове за регулация, планове за застрояване, схеми към тях в обхват над един квартал
120,00
f).Единични отклонения на инженерната инфраструктура  за захранване на самостоятелни УПИ
25,00
     
2. Такси по прекъсване/възстановяване на газоподаването лева без ДДС
 - Промишлени и комунални потребители до максималния инсталиран часов разход
35,00
3. Такси за услуга смяна на партида на клиент лева без ДДС
 
 
дистанционно
с отчитане на място
 - Промишлени и комунални потребители без ДДС
12,30
36,30
4. Такса за услута по техническа проверка на средство за търговско измерване по искане на клиента, цена в лева без ДДС
 - Диафрагмени разходомери
35,00
 - Ротационни
220,00
 - Коректори
100,00

 

Цената на природния газ в регион Тракия се формира като сума от следните компоненти:

Цена на обществения доставчик „Булгаргаз“ ЕАД съобразно РЕШЕНИЕ - Ц36 от 16.09.2020г. на КЕВР – 22.46 лв./MWh.

Цена за разпределение на природен газ през газоразпределителната мрежа, съобразно РЕШЕНИЕ Ц – 7 от 14.03.2019г. на КЕВР:

до 1 000 MWh 22,02 лв./MWh
от 1 000 MWh до 5 000 MWh 14,10 лв./MWh
от 5 000 MWh до 10 000 MWh 10,91 лв./MWh
от 10 000 MWh до 50 000 MWh   9,89 лв./MWh
над 50 000 MWh   9,25 лв./MWh

Цена за снабдяване с природен газ през газоразпределителната мрежа,  съобразно РЕШЕНИЕ Ц – 7 от 14.03.2019г. на КЕВР – 0,47 лв./MWh

За територията на община Кърджали и община Велинград поради захранването на газоразпределителната мрежа с компресиран природен газ, цената за снабдяване ще бъде 0,47 лв./MWh след присъединяването към газопреносната мрежа на страната. До присъединяването на общините Кърджали и Велинград, цената за снабдяване включва и компонента за снабдяване със СПГ, определена с РЕШЕНИЕ Ц – 7 от 14.03.2019г. съобразно разходите на „Ситигаз България“ ЕАД, съответно:

Община Кърджали:   15,53 лв./MWh

Община Велинград:  21,15 лв./MWh

Община Павел баня: 11,20 лв./MWh

Цени за достъп и пренос на природен газ през газопреносните мрежи, собственост на „Булгартрансгаз” ЕАД съобразно РЕШЕНИЕ № НГП-1/01.08.2017 г. на КЕВР и протокол № 276/29.05.2018г. на Управителния съвет на „Булгартрансгаз“ ЕАД:

– цена за пренос в размер на 0.4905 лв./MWh

– прогнозна цена за достъп* в размер на 3.1181 лв./MWh

*Цените за достъп се изчисляват на база на разходите за капацитет на „Булгартрансгаз” ЕАД след изтичане на месеца, като се прави и корекция спрямо прогнозните цени за предходния месец.

Цените представени като компоненти за регион Тракия са без ДДС.


Цената на природния газ в област Силистра се формира като сума от следните компоненти:

Цена на обществения доставчик „Булгаргаз“ ЕАД съобразно РЕШЕНИЕ - Ц36 от 16.09.2020г. на КЕВР – 237.22лв./1000nm3 (22.46лв./MWh).

Цена за разпределение на природен газ през газоразпределителната мрежа, съобразно РЕШЕНИЕ №Ц – 2 от 29.02.2016г. на KЕВР:

до 10,000 нм3 206.12 лв./1000nm3 19.51 лв./MWh
от 10,001 нм3 до 100,000 нм3 164.13 лв./1000nm3 15.54 лв./MWh
от 100,001 нм3 до 500,000 нм3 106.14 лв./1000nm3 10.05 лв./MWh
от 500,001 нм3 до 1,000,000 нм3 81.64 лв./1000nm3 7.73 лв./MWh

Цена за снабдяване с природен газ през газоразпределителната мрежа, съобразно РЕШЕНИЕ №Ц – 2 от 29.02.2016г. на ДKЕВР – 13.49 лв./1000nm3 (1.27 лв./MWh).

Цени за достъп и пренос на природен газ през газопреносните мрежи, собственост на „Булгартрансгаз” ЕАД съобразно РЕШЕНИЕ № НГП-1/01.08.2017 г. на КЕВР и протокол № 276/29.05.2018г. на Управителния съвет на „Булгартрансгаз“ ЕАД:

– цена за пренос в размер на 0.4905 лв./MWh

– прогнозна цена за достъп* в размер на 3.1181 лв./MWh

*Цените за достъп се изчисляват на база на разходите за капацитет на „Булгартрансгаз” ЕАД след изтичане на месеца, като се прави и корекция спрямо прогнозните цени за предходния месец.

Цените представени като компоненти за област Силистра са без ДДС.


Цената на природния газ в община Габрово се формира като сума от следните компоненти:

Цена на обществения доставчик „Булгаргаз“ ЕАД съобразно РЕШЕНИЕ - Ц36 от 16.09.2020г. на КЕВР – 237.22лв./1000nm3 (22.46лв./MWh).

Цена за разпределение на природен газ през газоразпределителната мрежа, съобразно РЕШЕНИЕ №Ц – 43 от 30.12.2016 г. на КЕВР:

до 10,000 нм3 215.67 лв./1000nm3 20.41 лв./MWh
от 10,001 нм3 до 100,000 нм3 202.67 лв./1000nm3 19.19 лв./MWh
от 100,001 нм3 до 500,000 нм3 148.57 лв./1000nm3 14.07 лв./MWh
от 500,001 нм3 до 1,000,000 нм3 137.28 лв./1000nm3 13.00 лв./MWh
над 1,000,000 нм3 116.25 лв./1000nm3 11.00 лв./MWh

 

Цена за снабдяване с природен газ през газоразпределителната мрежа, съобразно РЕШЕНИЕ №Ц – 43 от 30.12.2016 г. на КЕВР – 3.74 лв./1000nm3 (0.35 лв./MWh).

Цени за достъп и пренос на природен газ през газопреносните мрежи, собственост на „Булгартрансгаз” ЕАД съобразно РЕШЕНИЕ № НГП-1/01.08.2017 г. на КЕВР и протокол № 276/29.05.2018г. на Управителния съвет на „Булгартрансгаз“ ЕАД:

– цена за пренос в размер на 0.4905 лв./MWh

– прогнозна цена за достъп* в размер на 3.1181 лв./MWh

*Цените за достъп се изчисляват на база на разходите за капацитет на „Булгартрансгаз” ЕАД след изтичане на месеца, като се прави и корекция спрямо прогнозните цени за предходния месец.

Цените представени като компоненти за община Габрово са без ДДС.