Ситигаз България” ЕАД е дружество за разпределение и търговия с природен газ, 100 % собственост на “Gruppo Societa’ Gas Rimini” S.p.A.Италия. Дружеството е регистрирано с предмет на дейност разпределение и снабдяване като краен снабдител на природен газ в обособена територия Тракия, обособена територия Силистра и община Габрово, на собствена газоразпределителна мрежа в 42 общини. Лицензиите са за 35 години.

„Ситигаз България” ЕАД се развива стремително за времето от получаване на окончателната лицензия за Тракия през февруари  2007 г. През периода до сега сме построили повече от 1000 км газопроводна мрежа и продължаваме да захранваме  клиенти  в регионите. 

Структурата на „Ситигаз България” ЕАД се ръководи от централен офис в гр. София и локални офиси в градовете Пловдив, Казанлък, Хасково, Чирпан, Кърджали, Димитровград, Раднево, Габрово и Силистра, като в основните градове се развиват центрове за обслужване на клиенти, които след развитието на газификацията се превръщат в локални офиси.

„Ситигаз България“ ЕАД Системата за управление на качеството е сертифицирана заедно със Система за управление на околната среда и система за управление на здравето и безопасността при работа съгласно БДС EN ISO 9001:2015, БДС EN ISO14001:2015 и ISO 45001:2018.

Освен това дружеството е сертифицирано по система за управление сигурността на информацията съгласно ISO/IEC 27001:2013.

Притежаваме целия необходим потенциал: финансов, човешки, технологичен и др. за осъществяване на газификацията на поверените ни региони.