За нас

Ситигаз България“ ЕАД е дружество за разпределение и търговия с природен газ, 100 % собственост на „Gruppo Societa’ Gas Rimini“ S.p.A.Италия. Дружеството е регистрирано с предмет на дейност разпределение и снабдяване като краен снабдител на природен газ в обособена територия Тракия, обособена територия Силистра и община Габрово, на собствена газоразпределителна мрежа в 42 общини. Лицензиите са за 35 години.

„Ситигаз България” ЕАД се развива стремително за времето от получаване на окончателната лицензия за Тракия през февруари  2007 г. През периода до сега сме построили повече от 800 км газопроводна мрежа и продължаваме да захранваме  клиенти  в регионите. „Ситигаз България” ЕАД е пълноправен член на Българската Асоциация Природен газ, където участва във формирането на енергийния пазар у нас. Наши сътрудници са членове на различни комисии, комитети и други органи в областта на енергетиката и използването на природен газ.

Структурата на „Ситигаз България” ЕАД се ръководи от централен офис в гр. София и локални офиси в градовете Пловдив, Казанлък, Хасково, Чирпан, Кърджали, Димитровград, Раднево, Габрово и Силистра, като в основните градове се развиват центрове за обслужване на клиенти, които след развитието на газификацията се превръщат в локални офиси.

„Ситигаз България“ ЕАД Системата за управление на качеството е сертифицирана заедно със Система за управление на околната среда и система за управление на здравето и безопасността при работа съгласно БДС EN ISO 9001:2015, БДС EN ISO14001:2015 и BS OHSAS 18001:2007.

Освен това дружеството е сертифицирано по система за управление сигурността на информацията съгласно ISO/IEC 27001:2013, както и система по социална отговорност съгласно SA8000:2014.

Притежаваме целия необходим потенциал: финансов, човешки, технологичен и др. за осъществяване на газификацията на поверените ни региони.