„Ситигаз България” EАД винаги е следвало като основен стратегически принцип политиката на високо качество на предлаганите услуги на многобройните си клиенти, опазване на околната среда и обръща особено внимание на здравето и сигурността на работното място на служителите си, на клиентите си и на всички, които взимат участие във фирмените процеси (доставчици, акционери, сътрудници и др.), теми считани от фирмата за приоритетни, които следва да бъдат интегрирани с всички останали дейности.

За тази цел „Ситигаз България” EАД се ангажира:

 • да съблюдава прилаганите законови норми и всички останали изисквания за качество, здравеопазване, сигурност и защита на околната среда, към които се присъединява;
 • да дефинира целите и начините за тяхното достигане, изследвайки ги периодично посредством индикатори за процесите;
 • да удовлетворява желанията на клиентите и повишава тяхната лоялност чрез предлагането на специални услуги и непрекъснати изследвания на клиентската удовлетвореност;
 • да удовлетвори служителите посредством периодичен мониторинг на техните изисквания и очаквания;
 • да извършва превенция за намаляване на влиянието на вредните фактори върху околната среда, използвайки възможно най-ефикасно природните ресурси и енергия;
 • да направи съпричастни всички лица, имащи отношение към дейността на фирмата с политиката и целите на същата, развивайки на всички нива отговорността към околната среда и нейното опазване посредством постоянни кампании, насочени към подобряване на енергийната ефективност;
 • да предотврати и намали рисковете за здравето и сигурността на служителите, гарантирайки подходяща работна среда посредством постоянната дейност на обучение, информиране и санитарен мониторинг;

„Ситигаз България” EАД се ангажира да поддържа актуализирана политиката си за качество, околна среда, социална отговорност, здравеопазване и сигурност на работното място, да прилага и поддържа актуализирана интегрираната система за управление и непрекъснато да подобрява резултатите си.

 1. Декларация по отношение на политиката по качество и околна среда
 2. Декларация за политиката по управление на здравето и безопасността при работа
 3. Декларация по отношение политиката по енергиен мениджмънт
 4. План за ангажираност

Във връзка с доброволно приетите пред обществото, в лицето на нашите клиенти, служители и заинтересовани лица, задължения за балансирано икономическо развитие, опазване на околната среда и социални задължения пред обществото, Група SGR изготвя годишен доклад за устойчиво развитие, който се приема от независимата организация GRI (Global Reporting Initiative). Доклада който включва и дейността на “Ситигаз България” ЕАД, като част от групата можете да откриете на английски език в следващия документ:

5. Политика за защита на личните данни