Принципи и цели

Целите, които си поставя концепцията за изграждане на газснабдителна мрежа в регион Тракия са следните:

  • Газификация във времето на всички промишлени консуматори вкл. и на отдалечените по такъв начин, че да се получи цена, гарантираща Значителни икономии от реализацията на проекта;
  • Газификация във времето на всички обществено-административни обекти, включително и на отдалечените по такъв начин, че да се
    получи цена, гарантираща икономии от реализацията на проекта. Газификация във времето на мин. 30% от битовия сектор, гарантирано от ниски цени на газа за бита. Предвиждане на необходимия резерв от газ в капацитета на мрежите, отчитащ развитието, което настъпи при влизането ни в ЕС и структурното положение на консумацията.
  • Предвиждане на резерв за присъединяване на нови предприятия на зелено в така нужните нови икономически зони в региона.

Екологично и социално нетехническо резюме

Описание на проекта

След конкурсна процедура през февруари 2005г. “Група дружества Газ Римини” получи лиценз от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. В края на процедурата за съответствие пред Върховния Административен съд на България през 2007г. решението на Държавната комисия беше потвърдено и “Ситигаз България” EАД (100% собственост на Група дружества Газ Римини) официално получи лиценза.
“Ситигаз България” ЕАД започна работа по развитието на газопреносните мрежи в регион Тракия, който включва 28 общини от края на 2006г. В края на годината община Хасково се присъедини към региона и през 2009г. по решение на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, беше придобита и община Кърджали.
Тъй като “Ситигаз България” ЕАД е активно на пазара, дружеството вече започна изграждането на газопреносните мрежи в общините Пловдив, Септември, Стамболийски, Кричим, Съединение, Гълъбово, Казанлък, Раднево, Чирпан, Димитровград, Раковски, а в други – развитието им е с различна степен на изпълнение.

“Ситигаз България” ЕАД получи наградата Инвеститор на годината през 2007г. и наградата на Министерството на икономиката и енергетиката за принос в енергийния сектор за 2007 и 2008 година.

Дружеството осъществява своята дейност от централния си офис в София и местните офиси в Казанлък, Пловдив, Велинград, Хасково, Раднево, Димитровград, Силистра, Кърджали и Габрово както и от центровете за обслужване на клиенти в други градове.
Изградената газоразпределителна е с дължина повече от 1000 километра.

Като цяло поставянето на газопроводи се очаква да доведе социално-икономически ползи за градовете, които участват в проекта. На практика, положителните социално-икономически ползи, произтичащи от проекта се считат за по-големи от потенциалните отрицателни въздействия върху природната среда.

Екологични и социални оценки

Като се има предвид естеството на дейностите проектът има ограничени потенциални екологични и социални неблагоприятни ефекти. Повечето потенциални ефекти са избегнати още на етап разработване на проекта чрез определяне на подходящи маршрути за газопроводите.
Извършена е оценка на рисковете и социалните и екологични въздействия на проекта, като степента на подробност съответства на мащаба на потенциалните въздействия, свързани с дейностите по проекта.

В допълнение Ситигаз, в съответствие с местните разпоредби, провери дали проектът може да засегне защитени територии (например Натура 2000). До днес, само за един конкретен проект, по който е било налице взаимодействие с две защитени територии – “Река Блатница” и “Река Сазлийка”, е бил изискан конкретен Екологичен доклад, който е разработен, за да се удостовери дали от дейностите по проекта се очакват конкретни постоянни неблагоприятни ефекти. Доказано беше, че с дейностите по проекта не се свързват постоянни екологични и социални неблагоприятни ефекти и разрешителното за строеж беше издадено.

Екологични и социални проблеми

Потенциалните неблагоприятни екологични и/или социални ефекти от проекта са включени в доклада за Екологичен и социален анализ. Евентуалните въздействия, които се ограничават главно до етапа на строеж, когато ще бъдат проведени изкопните дейности, включват:
• Евентуално замърсяване и увреждане на почвата на засегнатите земеделски земи;
• Управление и изхвърляне на твърди отпадъци (главно инертни материали);

• Повишаване на въздушните и шумови емисии поради работата на оборудването и машините и нарушение на автомобилното движение поради строителството;
• Социално-икономически въздействия (главно повишен трафик в резултат на временни отклонения, затваряне на улици);
• Вероятно нарушение на културното наследство и естествените хабитати, въпреки че не е вероятно.

Обобщение на смекчаващите мерки

Трасетата на тръбопроводите са проектирани така, че да следват доколкото е възможно съществуващата пътна мрежа.
Всички потенциални екологични въздействия, свързани с дейностите по проекта, се отчитат чрез възприемане на добрите международни строителни практики във връзка с изискванията на ЕС и редица смекчаващи мерки, за да се разрешат екологичните, здравните проблеми и проблемите, свързани с безопасността.
В допълнение Ситигаз се ангажира с конкретен за проекта Екологичен и социален план за действие, за да изпълни изискванията на Екологичната и социална политика (2008), който включва:

• Създаване на специална вътрешна структура, която да отговаря за Екологичното и социално управление и сертифициране по ISO 14001:2005, ISO 45001:2018;
• Въвеждане на корпоративна ЕСЗБ процедура за управление на изпълнителите, чрез която се дефинират и наблюдават ЕСЗБ разпоредбите в договорите, ролите, отговорностите, изискванията за наблюдение и отчетност;
• Въвеждане и изпълнение на процедури за наблюдение, с които се измерва съответствието с екологичните и социални изисквания, както и изпълнението на ЕСПД и разпоредбите за наблюдение на изпълнителите;
• Създаване на механизъм за оплаквания относно проблеми на работното място и разработване на официални документи по този въпрос;
• Разработване на технически процедури в случай на намиране на азбестови материали по време на изкопните дейности. Провеждане на специално обучение за служителите на изпълнителите за работа с и изхвърляне на азбест;
• Разработване на “Процедура за случайни находки”, свързана с етапа на изкопни дейности, за да се осигури набор от указания и да се вменят отговорности за идентифициране, управление и комуникация при случайна находка на обекти от културно/ археологическо значение, включително ограничения/ изменения на изпълнението на строителните дейности на обекта.