Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) е лицензирала СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ ЕАД за доставка на природен газ до крайни потребители в следните региони на България: 

1Лицензията за извършване на дейността „разпределение на природен газ” за територията на регион Тракия – към настоящия момент дружеството има изградена и функционораща газоразпределителна мрежа. Продължава дейността по разширяване на мрежата и присъединяване на нови абонати.

 

2. Лицензия за извършване на дейността „разпределение на природен газ” за територията на общините Силистра, Алфатар, Главиница, Дулово, Ситово и Тутракан – на основата на извършеното инвестиционно проучване на област Силистра, е одобрена план схема за газификация на пет от общините в областта.

 

3. Лицензията за извършване на дейността „разпределение на природен газ” за територията на община Габрово – обхваща гр. Габрово и селата на територията на административната единица. В община Габрово изграждането на необходимата газоразпределителна мрежа предполага разгръщане на мащабни инвестиционни и строителни дейности, поради пълната липса на газификация в трите потребителски сектора – промишлен, обществено-административен и битов.

Тракия

Газоснабдителен регион Тракия обхваща 33 общини, намиращи се в Тракийската низина:

 

Белово Харманли Родопи Братя Даскалови Брезово
Пловдив Николаево Куклен Симеоновград Гурково
Марица Садово Раковски Кричим Раднево
Стамболийски Съединение Опан Павел баня Септември
Гълъбово Лесичово Казанлък Кърджали Перущица
Калояново Минерални бани Димитровград Велинград Мъглиж
Чирпан Твърдица Хасково

В населените места има 1 100 710 жители. Главният град на региона е град Пловдив. Разпространението на природния газ в тези общини, в периода преди получаването на лиценза за разпределение и обществено снабдяване на природен газ от “Ситигаз България” ЕАД, беше слабо развито или липсваше напълно.
Силистра
Силистра е областен център и пристанищен град на река Дунав в Североизточна България, административен и стопански център на едноименните община Силистра и област Силистра.
В населените места на областта към 2011г. има около 117 500 жители (НСИ).
Разпространението на природния газ в тези общини, в периода преди получаването на лиценза за разпределение на природен газ от “Ситигаз България” ЕАД, практически не съществува в трите потребителски сектора.

Габрово
Габрово е областен град в Централна Северна България, административен и стопански център на едноименните община Габрово и област Габрово. Разположен е по поречието на река Янтра в северното подножие на Шипченския дял на Стара планина.
Населението на община Габрово към 2011 година възлиза на 65 268 жители (НСИ).

Лицензия за извършване на дейността „разпределение на природен газ” обхваща територията на община Габрово. В община Габрово изграждането на необходимата газоразпределителна мрежа предполага разгръщане на мащабни инвестиционни и строителни дейности, поради пълната липса на газификация в трите потребителски сектора – промишлен, обществено-административен и битов.