Региони
Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) е лицензирала СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ ЕАД за доставка на природен газ до крайни потребители в следните региони на България:
 
1. Лицензията за извършване на дейността „разпределение на природен газ” за територията на регион Тракия – към настоящия момент дружеството има изградена и функционораща газоразпределителна мрежа. Продължава дейността по разширяване на мрежата и присъединяване на нови абонати.

2. Лицензия за извършване на дейността „разпределение на природен газ” за територията на общините Силистра, Алфатар, Главиница, Дулово и Тутракан – на основата на извършеното инвестиционно проучване на област Силистра, е одобрена план схема за газификация на пет от общините в областта.

3. Лицензията за извършване на дейността „разпределение на природен газ” за територията на община Габрово – обхваща гр. Габрово и селата на територията на административната единица. В община Габрово изграждането на необходимата газоразпределителна мрежа предполага разгръщане на мащабни инвестиционни и строителни дейности, поради пълната липса на газификация в трите потребителски сектора – промишлен, обществено-административен и битов.