Енергиен Калкулатор

test
test
test

Тракия

Цена за присъединяване: 2680.00 лв. без ДДС

Цена на природния газ: 68.60 лв./MWh без ДДС

В сила от: 01.01.2020г.


 

Цени за достъп до капацитет и пренос на природен газ през газопреносните мрежи, собственост на „Булгартрансгаз” ЕАД:

– цена за пренос в размер на 0,4905 лв./MWh

– прогнозна цена за достъп* в размер на 3,1181 лв./MWh

*Цените за достъп се изчисляват на база на разходите за капацитет на „Булгартрансгаз” ЕАД след изтичане на месеца, като се прави и корекция спрямо прогнозните цени за предходния месец.


За териториите на община Кърджали и община Велинград, поради захранването на газоразпределителната мрежа с компресиран природен газ,

1. Цената е както следва:

Цена на присъединяване: 2680лв. без ДДС

Кърджали: Цена на природния газ* – 84.13 лв./MWh без ДДС

Велинград: Цена на природния газ* – 89.75 лв./MWh без ДДС

Павел баня: Цена на природния газ* – 79.80 лв./MWh без ДДС

В сила от 01.01.2020г.

 

2. Цени за достъп до капацитет и пренос на природен газ през газопреносните мрежи, собственост на „Булгартрансгаз” ЕАД:

– цена за пренос в размер на 0,4905 лв./MWh

– прогнозна цена за достъп* в размер на 3,1181 лв./MWh

*Цените за достъп се изчисляват на база на разходите за капацитет на „Булгартрансгаз” ЕАД след изтичане на месеца, като се прави и корекция спрямо прогнозните цени за предходния месец.


 

Силистра

Цена за присъединяване: 1200.00 лв. без ДДС

Цена на природния газ за 1000 nm3: 697.67 лв. без ДДС (65.80 лв./MWh без ДДС)

В сила от: 01.01.2020г.

Цени за достъп до капацитет и пренос на природен газ през газопреносните мрежи, собственост на „Булгартрансгаз” ЕАД:

– цена за пренос в размер на 5,2007 лв./1000nm3 (0,4905 лв./MWh)

– прогнозна цена за достъп* в размер на 33,0612 лв./1000nm3 (3,1181 лв./MWh)

*Цените за достъп се изчисляват на база на разходите за капацитет на „Булгартрансгаз” ЕАД след изтичане на месеца, като се прави и корекция спрямо прогнозните цени за предходния месец.

Габрово

Цена за присъединяване: 1200.00 лв. без ДДС

Цена на природния газ за 1000 nm3: 690.15 лв. без ДДС (65.09лв./MWh без ДДС)

В сила от: 01.01.2020г.

Цени за достъп до капацитет и пренос на природен газ през газопреносните мрежи, собственост на „Булгартрансгаз” ЕАД:

– цена за пренос в размер на 5,2007 лв./1000nm3 (0,4905 лв./MWh)

– прогнозна цена за достъп* в размер на 33,0612 лв./1000nm3 (3,1181 лв./MWh)

*Цените за достъп се изчисляват на база на разходите за капацитет на „Булгартрансгаз” ЕАД след изтичане на месеца, като се прави и корекция спрямо прогнозните цени за предходния месец.

Ценоразпис на допълнителните услуги
 
1. Такси за съгласуване 
 
в лева
b). Промишлени и комунални потребители до
 

инсталиранa мощност

 
без ДДС
  над 900kW 600,00
  от 450kW до 900kW 350,00
  от 90kW до 450kW 300,00
  от 0 до 90kW 120,00
c). Кабели водопроводи и други линейни комуникации на инженерната нфраструктура на експлоатационни и търговски дружества
120,00
d). ПУП - Планове за регулация, планове за застрояване, схеми към тях в обхват до един квартал, скици на единични имоти за промяна предназначението на земята
50,00
e). ПУП - Планове за регулация, планове за застрояване, схеми към тях в обхват над един квартал
120,00
f).Единични отклонения на инженерната инфраструктура  за захранване на самостоятелни УПИ
25,00
     
2. Такси по прекъсване/възстановяване на газоподаването лева без ДДС
 - Промишлени и комунални потребители до максималния инсталиран часов разход
35,00
3. Такси за услуга смяна на партида на клиент лева без ДДС
 
 
дистанционно
с отчитане на място
 - Промишлени и комунални потребители без ДДС
12,30
36,30
4. Такса за услута по техническа проверка на средство за търговско измерване по искане на клиента, цена в лева без ДДС
 - Диафрагмени разходомери
35,00
 - Ротационни
220,00
 - Коректори
100,00

 

Цената на природния газ в регион Тракия се формира като сума от следните компоненти:

Цена на обществения доставчик „Булгаргаз“ ЕАД съобразно РЕШЕНИЕ Ц – 1 от 01.01.2020г. на КЕВР – 44,04 лв./MWh.

Цена за прено на природен газ през газоразпределителната мрежа, съобразно РЕШЕНИЕ Ц – 7 от 14.03.2019г. на КЕВР – 23,68 лв./MWh.

Цена за снабдяване с природен газ през газоразпределителната мрежа, съобразно РЕШЕНИЕ Ц – 7 от 14.03.2019г. на КЕВР – 0,88 лв./MWh.

За територията на община Кърджали и община Велинград, поради захранването на газоразпределителната мрежа с компресиран природен газ, цената за снабдяване ще бъде 0,88 лв./MWh след присъединяването към газопреносната мрежа на страната. До присъединяването на общините Кърджали и Велинград, цената за снабдяване е определена с РЕШЕНИЕ Ц – 7 от 14.03.2019г. съобразно разходите на „Ситигаз България“ ЕАД е определена съответно на:

Община Кърджали: 15,53 лв./MWh

Община Велинград: 21,15 лв./MWh

Цени за достъп и пренос на природен газ през газопреносните мрежи, собственост на „Булгартрансгаз” ЕАД, съобразно РЕШЕНИЕ № НГП-1/01.08.2017 г. на КЕВР и протокол № 276/29.05.2018г. на Управителния съвет на „Булгартрансгаз“ ЕАД:

– цена за пренос в размер на 0,4905 лв./MWh

– прогнозна цена за достъп* в размер на 3,1181 лв./MWh

*Цените за достъп се изчисляват на база на разходите за капацитет на „Булгартрансгаз” ЕАД след изтичане на месеца, като се прави и корекция спрямо прогнозните цени за предходния месец.

Цените представени като компоненти за регион Тракия са без ДДС.


Цената на природния газ в област Силистра се формира като сума от следните компоненти:

Цена на обществения доставчик „Булгаргаз“ ЕАД съобразно РЕШЕНИЕ Ц – 1 от 01.01.2020г. на КЕВР – 466,96 лева /1000nm3 (44,04 лв./MWh).

Цена за разпределение на природен газ през газоразпределителната мрежа, съобразно РЕШЕНИЕ №Ц – 2 от 29.02.2016г. на ДKЕВР – 208,77 лв./1000nm3 (19,69 лв./MWh).

Цена за снабдяване с природен газ през газоразпределителната мрежа, съобразно РЕШЕНИЕ №Ц – 2 от 29.02.2016г. на ДKЕВР – 21,94 лв./1000nm3 (2,07 лв./MWh).

Цени за достъп и пренос на природен газ през газопреносните мрежи, собственост на „Булгартрансгаз” ЕАД, съобразно РЕШЕНИЕ № НГП-1/01.08.2017 г. на КЕВР и протокол № 276/29.05.2018г. на Управителния съвет на „Булгартрансгаз“ ЕАД:

– цена за пренос в размер на 5,2007 лв./1000nm3 (0,4905 лв./MWh)

– прогнозна цена за достъп* в размер на 33,0612 лв./1000nm3 (3,1181 лв./MWh)

*Цените за достъп се изчисляват на база на разходите за капацитет на „Булгартрансгаз” ЕАД след изтичане на месеца, като се прави и корекция спрямо прогнозните цени за предходния месец.

Цените представени като компоненти за област Силистра са без ДДС.


Цената на природния газ в община Габрово се формира като сума от следните компоненти:

Цена на обществения доставчик „Булгаргаз“ ЕАД съобразно РЕШЕНИЕ Ц – 1 от 01.01.2020 г. на КЕВР – 466,96 лева /1000nm3 (44,04 лв./MWh).

Цена за разпределение на природен газ през газоразпределителната мрежа, съобразно РЕШЕНИЕ №Ц – 43 от 30.12.2016 г. на КЕВР – 218,52 лв./1000nm3 (20,61 лв./MWh).

Цена за снабдяване с природен газ през газоразпределителната мрежа, съобразно РЕШЕНИЕ №Ц – 43 от 30.12.2016 г. на КЕВР – 4,66 лв./1000nm3 (0,44 лв./MWh).

Цени за достъп и пренос на природен газ през газопреносните мрежи, собственост на „Булгартрансгаз” ЕАД, съобразно РЕШЕНИЕ № НГП-1/01.08.2017 г. на КЕВР и протокол № 276/29.05.2018г. на Управителния съвет на „Булгартрансгаз“ ЕАД:

– цена за пренос в размер на 5,2007 лв./1000nm3 (0,4905 лв./MWh)

– прогнозна цена за достъп* в размер на 33,0612 лв./1000nm3 (3,1181 лв./MWh)

*Цените за достъп се изчисляват на база на разходите за капацитет на „Булгартрансгаз” ЕАД след изтичане на месеца, като се прави и корекция спрямо прогнозните цени за предходния месец.

Цените представени като компоненти за община Габрово са без ДДС.