Предимства на природния газ

Икономически предимства:

 • по-ниски разходи за получаване на топлина
 • въвеждане на нови технологии
  • кондензационни котли
  • лъчисто отопление
  • комбинирано производство на топлина и ел. енергия
  • горивна клетка
 • комбинира се без проблеми с обновяеми източници
 • уредите за използване са по-малки
 • липса на разходи за суровини(резеровоари и др.)
 • гарантирана сигурност на доставка във времето без драстично повишаване на цените
 • сигурност при обслужване от едно гише
 • голям комфорт при експлоатация
 • възможност за прецизно регулиране на товара

Екологични предимства:

 • по-ниски емисии от NOx
 • по-ниски емисии от CO2 от 28% до 36%
 • подземно траспортиране(без шум и вредни газове)
 • изчезват емисиите от SO2
 • не замърсява почвата, водите и въздуха
 • изчезват праха, саждите и тежките метали
 • изчезва извозването на отпадъци от изгарянето

Социални предимства:

Социалните аспекти на газификацията трябва да се търсят в няколко основни посоки:

 • Разкриване на нови работни места по целия регион в зависимост от стойността на строежите. Разкриваемостта на работни места ще бъде в пълния диапазон на инженеринговата услуга и засяга както газоснабдяването, така и газопотреблението. Използуване на социално слаби и безработни хора за строителни дейности Характер на заетостта: всесезонно, с ярко изразена тенденция за повишаване на заетостта в зависимост от строителството в диапазона от месец март до месец декември. Всички хора, заети в дейността ще бъдат подложени на специално обучение съгласно изискванията на българските норми. Условията, в които ще работят тези хора ще са нормални. Те ще работят напълно осигурени, както от гледна точка на здравни и социални осигуровки, така и с осигурени от техника на безопасност, условия на подготовка застраховки и др.
 • Подобряване условията на труд на сега заетите работници в предприятията. Работата от тежка манипулация се превръща в предимно контролна. Облекчават се натоварването от шум, замърсяване на въздуха, замърсяване на дрехи и вътрешни органи. Премахват се мазута, нафтата, въглища и др. вещества, чието съхранение и използване често води до здравословни проблеми.
 • Създава се възможност за понижаване на себестойността на продукцията, което води до повишаване на конкурентоспособността й. Това се определя от цената на газа спрямо конкурентно гориво и повишаване качеството на продукцията от по-прецизното регулиране на горивните процеси. Това се отнася за 100% за промишления и битов сектор.
 • Създава се възможност за въвеждане на нови технологии в съществуващи предприятия с използването на природен газ в термични, производствени процеси, сушилни камери и др. , както и за производство на специфични изделия, за което производство е необходим само природен газ. В този аспект се повишава вероятностния асортимент от стоки, които могат да се произвеждат в региона.
 • Създава се възможност за понижаване на себестойността за производство на топлинна енергия за отопление и битово горещо водоснабдяване на населението. В този аспект се повишава жизненото равнище на населението. Допълнителен принос в този аспект е намаляване на разходите за готвене. Характера на производството на топлина се променя отново от чисто манипулативен /дърва, въглища, нафта/ до предимно контролен /природен газ/. Увеличава се свободното време за други мероприятия.
 • Създава се възможност за подобряване здравето на хората, обусловено от значително подобряване на на параметрите на околната Среда.
 • Създава се възможност за защита на всички консуматори от възможни манипулации по качеството и количеството на горивото. За разлика от другите горива при природния газ съставът и калоричността винаги отговаря на сертификата и не може да се манипулира за разлика от течните и твърдите горива. Измерваното количество природен газ се установява чрез много прецизни устройства, гарантиращи многократно точността на на разхода на гориво.
 • Създаване на възможност за почти 100% елиминиране на кражбите на гориво, което води до спестяване на гориво.
 • Създава се възможност за икономическо развитие на общините, които ще имат следните предимства:
  • по-ниски разходи за топлоносители
  • по-ниски разходи за топлинни нужди, тъй като газификацията винаги е свързана и с топлотехническа преработка на генериращите мощности
  • намаляване на безработицата в общината
  • увеличаване на общинските приходи от такси, данъци, разрешения и др.
 • Създаване възможност за квалификация на кадрите. В този аспект си задължаваме да организираме специални курсове за подготовка на кадри, която изцяло ще финансираме. Ще финансираме и центрове за преквалификация и обучение на кадри.
 • Създаване на условия за развитие на туризма.

Дотук изтъкнатите предимства водят и до повишаване посетителите на региона.

Тенденции

Ясна тенденция за увеличаване на потребителите на природен газ в световен, европейски и български мащаб. Всичко това е обусловено от изброените по горе предимства.