Във връзка с въведеното фактуриране в MWh и възникналите въпроси по отношение на превръщането от хиляди nm3  в енергийни единици ви предоставяме следната информация:

1.         С промени в Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ (Наредба № 2), обнародвани в ДВ бр. 98 от 27.11.2018 г., определянето на цените на природния газ, както и на цените за пренос и разпределение, се извършва само в енергийни единици – лева/MWh. В съответствие с измененията в Наредба № 2, Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) с решение Ц-19 / 28.12.2018 г. определи цените на природния газ за първото тримесечие на 2019 г., по които „Булгаргаз“ ЕАД продава природен газ на крайните снабдители, в енергийни единици – лева/MWh.

Количеството природен газ се преобразува от обем – хиляди нормални кубични метри в енергия – МWh по следната формула:

Е = V x GCV

където,

E – енергия, МWh;

V – обем, измерен от уредите за търговско измерване в хиляди нормални кубични метри, при температура 20 0С и налягане 0.101325 MPa, m3;

GCV – калорична стойност, горна граница на топлина на изгаряне на природния газ при референтна температура 25/20 0С, kWh/m3.

Представителна калоричност e калоричната стойност (GCV), определена от оператора на газопреносната мрежа – Булгартансгаз ЕАД – за съответния месец.

Представителна калоричност e калоричната стойност (GCV), определена от оператора на газопреносната мрежа – Булгартансгаз ЕАД – за съответния месец. Същата ще бъде видна във Вашата фактура.

По този начин можете да контролирате крайните суми от Вашата фактура като използвате горната формула. Например:

V – отчетен по разходомера

GCV – от фактурата