Доставка на един брой фабрично нов, неупотребяван автомобил и осигуряване на гаранционната му поддръжка и сервиз за нуждите на Ситигаз България ЕАД

Kраен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 21.06.2019 17:00

Дата на публикацията
06.06.2019 г.

Обект на поръчката е доставка на един брой фабрично нов, неупотребяван автомобил и осигуряване на гаранционната му поддръжка и сервиз за нуждите на „Ситигаз България“ ЕАД. Техническите характеристики, на които трябва да отговаря предлагания от участниците автомобил са посочени в т.2 от настоящата документация. Доставката на автомобила следва да се извърши в срок до 60 / шестдесет/ календарни дни считано от датата на сключване на договора за изпълнение на поръчката. Мястото на доставка е гр.София, ул.Адам Мицкевич №4.


Лице за контакти:
Мария Йорданова
гл. счетоводител
Ситигаз България ЕАД
Адрес: гр. София 1360
ул. Адам Мицкевич 4а
тел.: +359 (02) 925 94 95
e-mail: sofia@citygas.bg

Документация:


Доставка на горива за МПС - бензин А95Н, дизелово гориво и метан

Kраен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 08.03.2019 17:00

Дата на публикацията
12.02.2019 г.

Доставка на горива за МПС - бензин А95Н, дизелово гориво и метан


Лице за контакти:
Мария Йорданова
гл. счетоводител
Ситигаз България ЕАД
Адрес: гр. София 1360
ул. Адам Мицкевич 4а
тел.: +359 (02) 925 94 95
e-mail: sofia@citygas.bg

Документация: