Доставка на един брой фабрично нов, неупотребяван автомобил и осигуряване на гаранционната му поддръжка и сервиз за нуждите на Ситигаз България ЕАД

Kраен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 21.06.2019 17:00

Дата на публикацията
06.06.2019 г.

Обект на поръчката е доставка на един брой фабрично нов, неупотребяван автомобил и осигуряване на гаранционната му поддръжка и сервиз за нуждите на „Ситигаз България“ ЕАД. Техническите характеристики, на които трябва да отговаря предлагания от участниците автомобил са посочени в т.2 от настоящата документация. Доставката на автомобила следва да се извърши в срок до 60 / шестдесет/ календарни дни считано от датата на сключване на договора за изпълнение на поръчката. Мястото на доставка е гр.София, ул.Адам Мицкевич №4.


Лице за контакти:
Мария Йорданова
гл. счетоводител
Ситигаз България ЕАД
Адрес: гр. София 1360
ул. Адам Мицкевич 4а
тел.: +359 (02) 925 94 95
e-mail: sofia@citygas.bg

Документация:


Доставка на два броя фабрично нови, неупотребявани лекотоварни автомобила и осигуряване на гаранционната им поддръжка и сервиз за нуждите на „Ситигаз България“ ЕАД

Kраен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 29.11.2019 10:00

Дата на публикацията
07.11.2019 г.

Обект на поръчката е доставка на два броя фабрично нови, неупотребявани лекотоварни автомобила и осигуряване на гаранционната им поддръжка и сервиз за нуждите на „Ситигаз България“ ЕАД. Техническите характеристики, на които трябва да отговарят предлаганите от участниците автомобили са посочени в т.1.2 от настоящата документация. Доставката на автомобилите следва да се извърши в срок до 120 /сто и двадесет/ календарни дни считано от датата на сключване на договора за изпълнение на поръчката. Мястото на доставка е гр.София, ул.Адам Мицкевич №4А


Лице за контакти:
Мария Йорданова
гл. счетоводител
Ситигаз България ЕАД
Адрес: гр. София 1360
ул. Адам Мицкевич 4а
тел.: +359 (02) 925 94 95
e-mail: sofia@citygas.bg

Документация:


Осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност /СПО/ - газоразпределителни мрежи и съоръженията към тях - собственост на Ситигаз България ЕАД за срок от три години

Kраен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 19.12.2019 17:00

Дата на публикацията
29.11.2019 г.

Обект на обществената поръчка е осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност /СПО/ - газоразпределителни мрежи и съоръженията към тях- собственост на „Ситигаз България” ЕАД. Местонахождението на съоръженията е на територията на общини: Хасково, Димитровград, Гълъбово, Раднево, Кърджали, Велинград, Белово, Септември, Павел баня, Гурково, Мъглиж, Силистра, Казанлък, Пловдив, Съединение, Раковски, Марица, Родопи, Садово, Брацигово, Чирпан, Куклен, Кричим, Твърдица, Стамболийски и Габрово.


Лице за контакти:
Мария Йорданова
гл. счетоводител
Ситигаз България ЕАД
Адрес: гр. София 1360
ул. Адам Мицкевич 4а
тел.: +359 (02) 925 94 95
e-mail: sofia@citygas.bg

Документация:


Осигуряване на застрахователни услуги за нуждите на Ситигаз България ЕАД за срок от три години

Kраен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 14.05.2020 17:00

Дата на публикацията
24.04.2020 г.

1. Предмет на настоящата обществена поръчка е осигуряване на застрахователни услуги за нуждите на „Ситигаз България“ ЕАД за срок от три години. Поръчката е разделена на четири обособени позиции. Всеки участник може да участва както за всички, така и само за една или повече обособени позиции. Не се допуска участие по отделни видове застраховки включени в съответната обособена позиция.


Лице за контакти:
Мария Йорданова
гл. счетоводител
Ситигаз България ЕАД
Адрес: гр. София 1360
ул. Адам Мицкевич 4а
тел.: +359 (02) 925 94 95
e-mail: sofia@citygas.bg

Документация:


Продажба на удостоверения за крайни енергийни спестявания

Kраен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 07.05.2021 17:00

Дата на публикацията
13.04.2021 г.

Публична покана с предмет „Продажба на удостоверения за крайни енергийни спестявания“


Лице за контакти:
Мария Йорданова
гл. счетоводител
Ситигаз България ЕАД
Адрес: гр. София 1360
ул. Адам Мицкевич 4а
тел.: +359 (02) 925 94 95
e-mail: sofia@citygas.bg

Документация: