Уважаеми клиенти,
Във връзка с писмо с вх. рег. № № 24-00-2017 / 21.07.2022 г. с което
„Булгартрансгаз“ ЕАД уведомява Ситигаз България ЕАД за извършване
на ремонтни дейности на технологични съоръжения в АГРС „Севлиево“ в
района на гр. Севлиево и гр. Габрово, Ситигаз България ЕАД уведомява
своите клиенти за временни смущения в газоподаването на гр. Габрово от
08:00 ч. до 17:00 ч. на 12.08.2022 г.