На основание чл. 33 от Наредба №2 от 19 март 2013 г. за регулиране на цените на природния газ, „Ситигаз България“ ЕАД ще предложи за утвърждаване в КЕВР следните пределни цени за разпределение и снабдяване с природен газ на територията на газоразпределителен Община Силистра за регулаторен период 2021 – 2025 год.:

1. Пределни цени за разпределение и снабдяване за промишлени клиенти:
– до 1 000 MWh 22,62 лв./MWh.
– от 1 000 до 5 000 MWh 18,19 лв./MWh.
2. Пределни цени за разпределение и снабдяване за обществено-административни и търговски клиенти: 24,11 лв./ MWh.

3. Пределни цени за разпределение и снабдяване за битови клиенти: – 29,11 лв./ MWh.

4. Цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа:
– промишлени клиенти 4 880,00 лв.;
– обществено-административни и търговски клиенти 2 680,00 лв.;
– битови клиенти 520,00 лв.

Посочените цени са без включен ДДС 20%.