Уважаеми клиенти на Ситигаз България ЕАД,

Следвайки като основен стратегически принцип политиката на осигуряване на високо качество на предлаганите услуги на многобройните си клиенти и тяхната удовлетвореност, Ние сме загрижени и по отношение на безопасната експлоатация на използваните от клиентите ни газови съоръжения и инсталации за природен газ. Съгласно разпоредбите на чл. 32 от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП) (обн., ДВ, бр. 86 от 1999 г., посл. доп., ДВ, бр. 105 от 2020 г.) тези видове съоръжения представляват съоръжения с повишена опасност и подлежат на по-специално отношение при експлоатацията им. В тази връзка искаме да Ви напомним, че в качеството Ви на ползватели на газови съоръжения (газови котли за отопление и гореща вода, газови готварски печки и др.) и инсталации (сградни газови инсталации) за природен газ имате задължения, произтичащи от разпоредбите на ЗТИП и по-конкретно чл. 46 от закона, съгласно чиито разпоредби ползвателите на съоръжения с повишена опасност са длъжни:

  • да осигурят безопасна и безаварийна експлоатация на съоръженията като ги поддържа в съответствие с техническите изисквания, норми и правила за безопасност;
  • да не допускат експлоатация на съоръжения с промени в устройството, които водят до несъответствие с нормативните изисквания или с техническата документация на производителя им;
  • да не допускат експлоатация на съоръжения, които показват повреда или неизправност при работа;
  • да не допускат експлоатация на съоръжения, които не са регистрирани или не са пуснати в експлоатация от органите за технически надзор или не им е извършен първоначален и/или периодичен технически преглед по реда на ЗТИП и Наредбата за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ (НУБЕПРГСИУПГ) (обн., ДВ, бр. 67 от 2004 г., посл. изм., ДВ, бр. 60 от 2018 г.).

Предвид посочените по-горе нормативни актове и техните разпоредби ползвателите на съоръжения с повишена опасност носят изцяло отговорността за осигуряване на  безопасната им експлоатация. За да изпълните посочените по-горе свои задължения, които са от съществено значение за безопасната експлоатация на използваните от Вас газови уреди и инсталации, респективно гарантиращи изправността на съоръженията и Вашата безопасност, трябва задължително да:

– осигурите извършването на периодичните им технически прегледи от лице, получило лицензия за осъществяване на технически надзор на такива видове съоръжения от председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор по реда на чл. 34а от ЗТИП.

Съгласно разпоредбата на чл. 359, ал. 1, т. 2, б. „а“ и б. „б“ и т. 6 от НУБЕПРГСИУПГ трябва да осигурите извършването на технически преглед на експлоатираните от Вас сградни газови инсталации веднъж на 12 месеца, а на газовите уреди (газови котли, печки, котлони и др.) веднъж на две години, както и извършване на технически преглед след всеки ремонт на някое от съоръженията.

– осигурите поддържането и ремонта на съоръженията само от лице, което е вписано в регистъра на лицата, извършващи такава дейност, и e получило удостоверение за това от председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор или оправомощени от него длъжностни лица от Главна дирекция “Инспекция за държавен технически надзор“ по реда на чл. 36 от ЗТИП.

Регистърът на ДАМТН на лицата, извършващи дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност може да намерите на следния адрес в интернет https://www.damtn.government.bg/registri/.

От гледна точка на натрупаният практически опит оптималният период на извършване на проверка на инсталацията и уредите от лице за поддържане е веднъж на 12 месеца или преди началото на всеки отоплителен сезон.

Спазвайки посочените разпоредби и изисквания за извършване на технически прегледи и поддръжка на използваните от Вас газови съоръжения и инсталации от компетентни лица Вие не само ще изпълните законовите си задължения като ползватели на съоръжения с повишена опасност, но и ще осигурите безопасната експлоатация на съоръженията, респективно Вашето спокойствие и сигурност, както и Нашето спокойствие и увереност във Вашата безопасност като Наши клиенти.

 

 

 

С уважение,

Екипът на Ситигаз България ЕАД