Успешно завърши газифицирането на домакинствата в Димитровград участващи в проекта: „Подобряване качеството на атмосферния въздух на община Димитровград чрез подмяна на отоплителните устройства на твърдо гориво с други алтернативни форми на отопление”, финансиран чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и от националния бюджет на Република България.
Освен екологична ефективност новогазифицираните клиенти получиха комфортно и ефективно отопление, подгряване на битова вода и възможност за качествено готвене.